LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Čísla – jejich jsoucnost | „Jsoucnost“ čísel | „theoréma“ u aritmetiků

Aristotelés (-706)
Co se však týče čísel, mohlo by se zkoumání zaměřiti také na otázku, jak se máme přesvědčit o jejich skutečné jsoucnosti. Pro toho, kdo uznává ideje a čísla chápe v tomto smyslu, má v nich důvod pro jsoucnost věcí, pokud každé číslo jest nějakou ideou a pokud idea, ať tak /363/ nebo onak, jest příčinou jsoucnosti jiných věcí. Připusťme třebas, že tomu tak jest. Ale ten, kdo tak nemyslí, protože vidí obtíže v učení o ideách, i nepohlíží takto na čísla, uznává však číslo matematické, otáže se, kde je pak důkaz pro to, že taková čísla skutečně jsou a v čem jsou ostatním věcem prospěšná. Původce názoru, že číslo skutečně jest, nepojímá je vůbec jako číslo něčeho, nýbrž pokládá je spíše za samostatnou podstatu, ani se mu nejeví jako příčina; neboť všechny aritmetické věty (= theórémata), jak bylo řečeno, vztahují se k předmětům vnímatelným.
(0276, Metafysika, pře. A. Kříž, Praha 1946, str. 362-63; Met XIV, 2, 1090a 14.)
date of origin: červenec 2013