LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Theologie

Emanuel Rádl (1933)
Str. 496 ř. 6. Zarazil mne zvláště Barthův spis Fides quaerens intellectum (1931), v němž dokazuje, že prý Anselmův ontologický důkaz o jsoucnosti Boží je správný. Dejme tomu, že je; potřebujeme vůbec k něčemu tohoto důkazu, který přichází se světa docela jiného, než v kterém žil Ježíš? Zaráží vysoká theologie ve spise, v němž není ani jediného odkazu k praktickým příkazům Ježíšovým; názory jako „dass die Erkenntnis so in der Mitte zwischen Glauben und Schauen sich befindet“ (str. 12), hodí se pro Anselma; ale pro naši dobu? Mnoho se mluví o „kázání slova Božího“, nic o bližním, nic o lásce. – …
(0948-II, Dějiny filosofie II., Praha 1933, str. 500 – v poznámkách za kapitolou.)
date of origin: březen 2002

Theologie a křesťanství

Emanuel Rádl (1932)
Nenapadá mi odsuzovat theologii: křesťanství je bez theologie nemožné, ba theologie mu teprve dodává, abych tak řekl, kulturního významu; theologie je soustavnou teorií, jednotnou formulací křesťanské praxe; v úsilí theologickém (jako ve filosofickém) proniknout do podstaty věcí je něco možného, odvážného, vzdělaného. Potřebujeme tedy nutně theologie, a je velkou zásluhou Barthovou a Brunnerovou, že nám ukázali na tu potřebu – ale potřebujeme smělé revize staré theologie ve jménu lásky k bližnímu, neboť vzpoura proti křesťanství od počátku nové doby, od Hobbesa až do komunismu, je namířena v prvé řadě proti theologii; ta vzpoura přece má nějaký smysl a nelze prostě přes ni přejít k dennímu pořádku! Základní chyba této staré theologie (kterou theologové krize znovu nám doporučují) jest, že staví Boha příliš vysoko mimo lidský život; jako by to, co děláme na tomto světě (v sociálním životě, politice, vědě) bylo mimo přímý vztah k Bohu, jako by osudy světa měly svoji zvláštní zákonitost a vedle toho jako by existoval náš poměr k Bohu. To je názor zhola neevangelický: k Bohu se nelze dostat jinak než skrze bližního, tj. jednáním na tomto světě; cokoli uděláte jednomu z lidí, Bohu jste udělali; život rodinný, volby do parlamentu, jednání mezinárodní, všechno je přímou službou Bohu.
(Obtíže křesťanské etiky, napsáno 1932, ale nevyšlo; otištěno bylo až:
Křesťanská revue, 111109-1.)
date of origin: listopad 2011