LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Očista a možnosti

Karl Jaspers (1946)
Očista nás osvobozuje. Chod věcí není v rukou žádného člověka, i když člověk může dojít nad všechny výpočty daleko ve způsobu, jak dirigovat svůj život. Protože trvá nejistota a možnost nového a většího neštěstí, protože z proměny ve vědomí viny nikterak přirozeně nevyplývá, že bychom měli být odměněni novým štěstím života, můžeme se očistou osvobodit jen v tom smyslu, že budeme připraveni na to, co přijde.
Čistá duše může žít v opravdovém napětí, které pochází z toho, co se chce tváří v tvář úplné záhubě v lidském světě neúnavně angažovat pro to, co je možné.
Díváme-li se na světové události, učiníme dobře, pomyslíme-li na Jeremiáše. Po zničení Jeruzaléma, po ztrátě státu a země, když byl donucen k odchodu a odveden posledními židovskými vystěhovalci do Egypta, musel potom ještě prožít, jak tito Židé obětovali bohyni Isis v naději, že jim pomůže více než Jahve. A když si jeho učedník Baruch zoufal, odpověděl mu: „Tak praví Jahve: Vpravdě, co jsem vystavěl, bořím, a co jsem zasadil, vytrhávám; a ty si pro sebe žádáš velikých věcí? Nežádej si jich!“ Co to znamená? Stačí, že existuje Bůh. Když vše mizí, Bůh jest; to je jediný pevný bod.
(7149, Otázka viny, př. Jiří Navrátil, Praha 1969, str. 88.)
date of origin: červenec 2006