LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


<<  <   1 / 2   >    >>
records: 10

Závist

sv. Pavel ()
3Byliť jsme zajisté i my někdy nesmyslní, tvrdošíjní, bloudící, sloužíce žádostem a rozkošem rozličným, v zlosti a závisti bydlíce, ohyzdní, vespolek se nenávidíce. 4Ale když se zjevila dobrota a láska k lidem Spasitele našeho Boha, 5ne ze skutků spravedlnosti, kterou bychom my učinili, ale podle milosrdenství svého spasil nás, skrze obmytí druhého narození, a obnovení Ducha svatého, …
Tit 3, 3-5
(6630, Biblí sv. podle vyd. 1579-93, Kutná Hora 1940, NZ str. 221.)
date of origin: prosinec 2002

Závist

Skutky apoštolů 5 ()
17Tedy povstav nejvyšší kněz a všickni, kteříž byli s ním, (jenž byli saducejské sekty,) naplněni jsou zuávistí. 18I zjímali apoštoly, a vsázeli je do žaláře obecného.
Sk 5, 17
(6630, Biblí sv. podle vyd. 1579-93, Kutná Hora 1940, SZ str. 124.)
date of origin: prosinec 2002

Závist

Ezechiel 35 ()
11Protož živť jsem já, praví Panovník Hospodin, že naložím s tebou podle hněvu tvého a podlé závisti tvé, kterouž jsi prokázala z nenávisti své proti nim. I budu pozná od nich, když tě budu souditi.
Ezech 35, 11
(6630, Biblí sv. podle vyd. 1579-93, Kutná Hora 1940, SZ str. 745.)
date of origin: prosinec 2002

Závist

Kazatel ()
4Nebo spatřil jsem všelikou práci a každé dobré dílo, že jest podnět k závisti jdněch k druhým. I to také jest marnost a trápení ducha.
Kaz 4, 4
(6630, Biblí sv. podle vyd. 1579-93, Kutná Hora 1940, SZ str. 588.)
date of origin: prosinec 2002

Závist

Kazatel ()
5Nebo živí vědí, že umříti mají, mrtví pak nevědí nic, aniž více mají jaké odplaty, protože v zapomenutí přišla památka jejich. 6Anobrž i milování jejich, i závist jejich zahynula, a již více neznají dílu na věky v žádné věci, kteráž se děje pod sluncem.
Kaz 9, 5-6
(6630, Biblí sv. podle vyd. 1579-93, Kutná Hora 1940, SZ str. 592.)
date of origin: prosinec 2002