LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Nepravda (omyl, lež)

Aristotelés (-384-324)
V tom smyslu se tedy věci nazývají nepravdivými, klamnými, buď proto, že nejsou, anebo že představa, kterou vzbuzují, jest představou toho, co není. Mylný pojem je však ten, který, pokud je mylný, vztahuje se k něčemu, co není. Proto každý pojem jest mylný, který je utvořen o jiné věci než o té, vzhledem k níž jest pravdivý, na příklad nesprávný jest pojem trojhranného kruhu. O každé věci jest sice v jenom smyslu jenom jeden pojem, jenž vyjadřuje její bytnost, v jiném smyslu jest jich však mnoho, … Nesprávný pojem jest však prostě pojmem o ničem. Proto …
(Met. V 29, 1024b; překl. Ant. Kříž 1946, str. 162.)
… Things, then, are called false in these senses: either because they themselves are unreal, or bacause the impression derived from them is of something unreal.
A false statement is the statement of what is not, in so far as the statement is false. Hence every definition is untrue of anything other than that of which is true; e.g., the definition of a circle is untrue of a trinagle. Now in one sense there is only one definition of each thing, namely that of its essence; but in another sense there are many definitions, since … But the false definition is not strictly a definition of anything. Hence it was foolish …
(Met. V 29, 1024b; trad. Tredennick, p. 287.)
date of origin: červenec 2003

Pravda

Aristotelés ()
Vyzkoumati pravdu jest jednak nesnadné, jednak snadné. Známkou toho jest již to, že nikdo jí nemůže úplně dosíci, ani se jí zcela chybiti, ale že každý dovede alespoň něco říci o přirozené povaze věcí, takže jednotlivec k ní sice nepřispívá buď ničím anebo jen málo, ale máme-li zřetel k výrokům všech dohromady, vzniká určité množství poznatků. A tak zdá-li se, že je tomu tak, jako říkáme v přísloví „kdo by se chybil brány“, jest snadná, máme-li v jisté míře celek, nemůžeme-li se však dodělati části, a naopak. Avšak příčina její nesnadnosti, jež se projevuje dvojím způsobem, není snad ve věcech, nýbrž v nás. Neboť jak se k dennímu světlu chová zrak netopýří, tak se rozum naší duše chová k tomu, co svou přirozeností jest ze všeho nejzřejmější.
(O176, Metafysika, přel. Ant. Kříž, Praha 1946, str. 66-67 – kniha II, začátek.)
date of origin: srpen 2005

První hybatel | Pravda a pohyb (změna) | Pohyb a pravda | Hybatel první

Aristotelés (-384-324)
Zřejmě nemluví pravdu ani ti, kdo tvrdí, že všechno jest v klidu, jako ti, kdo říkají, že se všechno pohybuje.
Neboť je-li všechno v klidu, bude vždy totéž pravdivé a mylné; ale patrně se to mění. Vždyť ten, kdo mluví, sám kdysi nebyl a opět jednou nebude.
Jestliže se však všechno pohybuje, nebude nic pravdivého; všechno by tedy bylo mylné. Ale bylo dokázáno, že je to nemožné. /124/
Dále to, co se mění, musí býti jsoucí. Neboť změna se děje z něčeho v něco.
Ale zajisté tomu není ani tak, že by všechno bylo v klidu nebo se pohybovalo jenom někdy, nic však stále. Neboť jest něco, co stále pohybuje tím,co jest pohybováno; a tento první hybný činitel jest sám nehybný.
Met IV, 8, 1012b
(0176, Metafysika, př. A. Kříž, Praha 1946, str. 123-24.)
date of origin: červenec 2003