Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | TheologieTheologie

Emanuel Rádl (1933)
Str. 496 ř. 6. Zarazil mne zvláště Barthův spis Fides quaerens intellectum (1931), v němž dokazuje, že prý Anselmův ontologický důkaz o jsoucnosti Boží je správný. Dejme tomu, že je; potřebujeme vůbec k něčemu tohoto důkazu, který přichází se světa docela jiného, než v kterém žil Ježíš? Zaráží vysoká theologie ve spise, v němž není ani jediného odkazu k praktickým příkazům Ježíšovým; názory jako „dass die Erkenntnis so in der Mitte zwischen Glauben und Schauen sich befindet“ (str. 12), hodí se pro Anselma; ale pro naši dobu? Mnoho se mluví o „kázání slova Božího“, nic o bližním, nic o lásce. – …
(0948-II, Dějiny filosofie II., Praha 1933, str. 500 – v poznámkách za kapitolou.)
vznik lístku: březen 2002

Theologie a křesťanství

Emanuel Rádl (1932)
Nenapadá mi odsuzovat theologii: křesťanství je bez theologie nemožné, ba theologie mu teprve dodává, abych tak řekl, kulturního významu; theologie je soustavnou teorií, jednotnou formulací křesťanské praxe; v úsilí theologickém (jako ve filosofickém) proniknout do podstaty věcí je něco možného, odvážného, vzdělaného. Potřebujeme tedy nutně theologie, a je velkou zásluhou Barthovou a Brunnerovou, že nám ukázali na tu potřebu – ale potřebujeme smělé revize staré theologie ve jménu lásky k bližnímu, neboť vzpoura proti křesťanství od počátku nové doby, od Hobbesa až do komunismu, je namířena v prvé řadě proti theologii; ta vzpoura přece má nějaký smysl a nelze prostě přes ni přejít k dennímu pořádku! Základní chyba této staré theologie (kterou theologové krize znovu nám doporučují) jest, že staví Boha příliš vysoko mimo lidský život; jako by to, co děláme na tomto světě (v sociálním životě, politice, vědě) bylo mimo přímý vztah k Bohu, jako by osudy světa měly svoji zvláštní zákonitost a vedle toho jako by existoval náš poměr k Bohu. To je názor zhola neevangelický: k Bohu se nelze dostat jinak než skrze bližního, tj. jednáním na tomto světě; cokoli uděláte jednomu z lidí, Bohu jste udělali; život rodinný, volby do parlamentu, jednání mezinárodní, všechno je přímou službou Bohu.
(Obtíže křesťanské etiky, napsáno 1932, ale nevyšlo; otištěno bylo až:
Křesťanská revue, 111109-1.)
vznik lístku: listopad 2011