ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Myšlenka  ✖

Myšlenka | Svoboda

Jan Patočka (1936)
Myšlenka započíná tím, že se výslovně zmocňujeme toho. co se v naší předmyšlenkové zkušenosti vyvinulo téměř bez naší aktivní součinnosti; myšlení je rozvinutí spontaneity. Žádná předchozí zkušenostní forma je nevysvětlí – spočívá jen na základní formě lidské existence, na naší svobodě. Přitom původně zůstává myšlení nicméně zapjato do souvislosti našich praktických účelů; pokud není pouhou hrou, je rozvahou k dosažení cílů. To není svo/132/bodě na úkor; žijeť v něm i přesto tendence k ujasnění skutečnosti, k aktivnímu ideálnímu zmocnění se jí, tendence od okamžiku apercepce slovní značky nepřetržitě provázená slovem.
(3681, Přirozený svět jako filosofický problém, Praha 21970, str. 219-20.)
vznik lístku: březen 2004

Myšlenky vlastní a kritičnost

Jan Patočka (197.)
... Comte se u nás znal jen z Cours de philosophie positive, Cours de politique positive byl znám jen z kritických poznámek Masarykových, který o myslitelích, kteří jej zajímali, říkal skoro jen samé špatné věci. To byl jeho způsob výkladu vlastních myšlenek: pomocí toho, co viděl nesprávného u druhých. Ve svém myšlení je Masaryk určen kritikou myslitelů, kteří jsou nám vzdáleni. Kolega správně zdůraznil, že my se dnes snažíme myslet jinak. Masaryk filosof je v tradici 19.století, je určen pozitivismem, třebas negativně – je proti pozitivismu, ale kdo něco neguje, je tím samým určen – na dialektickém principu je v tom něco pravdivého.
(Diskuse ad: Česká filosofie mezi dvěma válkami – in: 6748, Masaryk (samizdatový soubor), Praha 1979, str. 327.)
vznik lístku: červen 2014

Myšlenky nové ve filosofii

Jan Patočka (1952)
Některý mladý člověk přečte snad to, co zde napsáno, a bude protestovat, že taková složitá cesta musí vést jen k úbytku tvořivosti. Povede zajisté k úbytku falešné, zdánlivé tvořivosti, která pracuje fantazií a nezná plného dosahu svých slov. Ve filosofii nejde tak o nové myšlenky, jako o prohloubení a osvojení myšlenek, k nimž géniové myšlení otevřeli cestu. Kdo to pochopí, může se časem stát i tvůrčím filosofem.
(Mládí a filosofie, in: Sebrané spisy, sv. I, Péče o duši 1, Praha 1996, str. 125.)
vznik lístku: říjen 2011

Myšlenky – přirozený růst (a „deník“)

Jan Patočka (2015)
Marcelova myšlenka „metafyzického deníku“ velmi pěkná a plodná, pakliže provedena vskutku upřímně. Viděl jsem Journal métaphysique asi r. 1929, aniž jsem do něho vnikl; ale snad mi tento nápad byl přítomen, když jsem si zakládal přítomný poznámkový sešit. Takový deník byly ostatně již např. Kierkegaardovy Tagebücher a poznámky Novalisovy. Nejde o nic jiného než o přirozený růst myšlenek a jeho sledování. Obvyklý způsob filosofické expozice, dogmatický výklad problému, jeho diskuse a řešení, nechává leda tušit vlastní způsob metafyzikovy práce, jeho osobní život filosofa, zápasy, poklesy a znovuzmožení: krom toho zastírá, oč vlastně jde ve filosofickém žití: nikoli o happy end diskutorického řešení, nýbrž o happy beginning radikálního založení, sebe a druhých přezkoumání a konečného stanutí na nedosažené výši, z které lze přehlížet problémy jako údolí z nejvyšších hor.
(Studie k pojmu světa, in: Fenomenolog. spisy III/1, Praha 2014, str. 151.)
vznik lístku: leden 2015