LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile | letter



,Absolutnost‘ subjektu
,Pravditi‘ - praviti
,Událost‘ jako model (myšlenkový)
,Zpředmětňování‘ a metafyzika
„Akce“ a subjekt
„Aktuálnost“ a dění
„atelés energeia“
„Atomismus“ filosofický
„Atomismus“ redivivus
„Bezprostřední“ (zkušenost)
„Bod“ archimedovský
„Cesta“ (význam slova)
„Danost“ a dávání (se)
„Danost“ a zkušenost
„Danosti“ a „výzvy“
„dát šanci“ a tzv. „možnost“
„Demiurg“ a Idea
„Dubium“ jako dubitandum (ontologicky)
„Duše“ a „starost o duši“ (u Patočky)
„Evoluční“ myšlení
„Fakt“ objektivní
„Fakta“ a skutečnost
„Fakta“, teorie a hypotézy
„Filosofie“ něčeho a „filosofie“ filosofie
„Fundamentální ontologie“ jako „méontologie“
„Fysika“ filosofická
„Idea“ a provedení
„Individuum“ jako problém
„Inferiorno“ filosofické
„Já“ – jeho dvojí ustavení
„Já“ a „jáství“
„Jeskyně“ – Platónův mýtus
„Jest“ - co to znamená?
„jest“ – co to pro nás znamená?
„jest“ na někom, aby
„MÉFYSIS“ a FYSIS
„Metafyzická“ zkušenost (2)
„Metafyzika“ – nově chápaná
„Morální“ výklad světa
„Nahlédnutí“ „fenoménu“
„Nahlédnutí“ a „brýle“
„Náhody“ a vývoj
„Nesmrtelnost“ u Whiteheada
„Nesrovnatelné“ a komparace
„Neurčitost“ na kvantové úrovni
„Nic“ jako „zdroj“
„Normy“ – jejich povaha
„Normy“ v etice
„Nové“ – zrod a úhyn
„Novinky“ ve filosofii
„Novost“ ve filosofii
„Objekt“ konkrétní a abstraktní
„Objektivní“ myšlení (contra „existenciální)
„Objímající“, ale „zevnitř“
„Paměť“ interní a „externí“
„Počátky“ jako problém
„Pokrok“ a „vývoj“
„Pokrok“ a filosofie
„Poslední“ počátky (ultima principia
„Pozadí“ x pole
„Práva“ lidská – děj (= práva člověka)
„Pravost“ (a ne-pravost)
„Pravost“ a skutečnost
„Pravověří“ a víra
„Praxe“ ve filosofii
„Principy“ z filosofického hlediska
„PROFYSIS“ a MÉ ON
„Prostoročas“ a svět
„První“ – co je
„Předmět“ a souvislosti
„Předmět“ a subjektivita
„Příčina“ a „podmínky“
„Příchozí“ a cizinec
„Příroda“ a „přírodní“ či „přirozený“
„Příroda“ a nepředmětnost
„Přístup“ k něčemu
„Přístup“ zvenčí, ale „dovnitř“
„Přítomnění“ a čas
„Psychika“ jako zdroj aktivity (u Teilharda de Chardin)
„Působení“ jako „aktivita“
„Realismus“ – „stát nohama na pevné zemi“
„Realita“ – jedinečnost
„Realita“ a „skutečnost“
„Realita“a čas
„Sein-lassen“ u Heideggera
„Setrvačnost“ a „neurčitost“
„Skok víry“
„Skutečnost“ a „realita“
„Smyslodajství“ u Patočky
„Staré“ a „nové
„Stvoření“ – myšlenka
„Stvořenost“ a vrženost
„Stvořenost“ filosoficky
„Substance“ celku
„Svět“ – pojetí (historie)
„Svět“ nepředmětnosti
„Teorie všeho“
„Teorie všeho“ a kritika filosofická
„to pravé“ a „životní obrat“
„to pravé“ jako „nepřirozené“
„to“ Pravé
„Tok“ a dění
„Transcendence“ jako skutečnost
„Tvary“ a nové
„Učení“ nepsané („nauka“ nepsaná)
„Událost“ a méontologie
„Událost“ jako ,pohyb‘ informace
„Událost“ jako model myšlenkový
„Útvary“ a jejich proměny
„Věc o sobě“
„Věc o sobě“ a „virtualita“
„Věda“ jako „epistémé“
„Vnímání“ mimosmyslové
„Vnitřní“ a čas
„Vrženost“ počátku
„Výmysl“ a myšlení
„Vývoj“ a „pokrok“
„Vývoj“ jako akauzální dění
„Vývoj“ kosmický
„Vývoj“ myšlenkový jednotlivce
„Výzvy“ a „danosti“
„Zdravý rozum“ a filosofie
„Zjevení“ z filosofického hlediska
„Zpředmětňování“ a reflexe
(co) „má být“ a „svět“
(das) Umgreifende u Jasperse
(Písek, 081006–1.)<br/>Subjektální
(to) Pravé a „to nepravé“
<i>Transcendetálie
A-priori budoucího
A-theismus „ontologický“
Abeceda „filosofická“
Abeceda (Buchstabenlehre)
Absolutní sluch
Absolutno (3)
Abstrahování (2)
Abstrakce (2)
Abstraktní a konkrétní
Absurdnost a „genialita“
Acer atropurpurea
Actus purus
Adaptace a prostředí
Adventivní skutečnosti
Afilosofie (≠ antifilosofie!)
Aforismus a kontext
Aforismy a citáty
Agregát a „srostlice“
Agregát a celek („živý“)
Akce (9)
Akt myšlení
Aktivismus
Aktivita (8)
Aktualita (5)
Aktuální entita (actual entity)
Aktuální fáze (pravé události)
Aktuální chvíle a filosof
Aktuálnost (15)
Alkidamas o přírodě (a „bohu“)
Amatérismus
An-sich a für-sich
Analogia entis
Analogie jsoucnosti
Angažované myšlení (contra „objektivní“)
Anticipace
Antropomorfismus
Apeiron (neomezené)
Apofatická theologie (nebo filosofie)
Apriornost a „a priori“
Arcanum (arca)
Areté (virtus)
Argument – platnost (její podmínky)
Argumenty a „novost“
ARCHAI (počátky)
ARCHÉ (24)
Archimedovský „bod“
Aristotelés (4)
Ars (2)
Artefakt x umělecké dílo
Artes liberales
Asociace a jejich „subjekt“
ATELÉS – a filosofování
Atheismus (2)
Atom (6)
Atomismus a achronismus
Atomismus a procesuálnost
Atomismus v širokém smyslu
Atomos jako událost
Augustin a pojetí času
Autarkie logická
Autonomie „události“
Badatelství a dogmatismus
Bezprostřední (danost)
Bezvýznamnost člověka
Biblické texty a filosofická interpretace
Biologie jako věda
Bloch, Ernst – a
Body a jednotky podle Aristotela
Body v životě
Bonhoeffer D. dle J.B.Součka
Bonhoeffer, D. (2)
Broskvoň - ošetření
Budost (13)
Budoucnost (60)
Bůh (25)
Bylost (7)
Být a stávat se
Bytí (47)
Býti (jest, byl, bude etc.)
Causa sui
Celebrity
Celek (32)
Celkovost a celky
Celkovost není „totalita“
Celostnost dění (událostného)
Centrální a okrajové (periferní)
Cesta (10)
Cíl (5)
Církev (2)
Cit a vnímavost
Citáty a aforismy
Citování ve filosofii
Cizinec a „příchozí“
co „Býti má“ a co „jest“
Creatio ex nihilo
Ctnost
Čas (80)
Část (4)
Částice (5)
Česká otázka
Četba – původní smysl
Činnost a změna
Čísla a počítání
Číslo jako „předmět“ (x jako „znak“)
Čistý a nečistý
Čivy
Člověk (32)
Čtení filosofického textu
Čtení textu (ffického)
Čtení textu ffického
Dané a pravé
Danost (2)
Dávat se („co se samo dává“)
Dědictví – „vybrat si“
Dědictví a dědění
Dědičnost a jedinečnost
Děje (2)
Dějinná „logika“ současného myšlení
Dějiny (12)
Dějovost není vše
Demiurg – je to „mýtus“?
Demokracie (6)
Denaturace přírody a člověk
Dění (20)
Detaily a celek
Determinace (6)
Determinismus (3)
Deterministický svět
Dialektika
Dialog (14)
Didaktismus ve „filosofii“
Dilemma
Diletantismus
Dimenze (rozměry) a filosofie
Disciplinovanost v myšlení
Diskontinuita a čas
Diskuse
Distance a polemika ve filosofii
Dítě (malé) a smysl (věcí)
Doba
Dobré - špatné
Dobré x správné
Dobro (2)
Dogmatismus a badatelství
Dojem a „zdání“
Dojem a myšlenka
Dokonalost (plnost)
Domov
Dotázání na „budoucí“
Dovednost a rozum
Dualismus (4)
Dualita x dichotomie
Duch
Duše (14)
DYNAMIS (5)
Ekonomika a smysl dějin
Ekonomizace života
Eleatství jako „nákaza“
Elementy poslední
Emancipované elementy
Emergence (8)
Emergentismus (a emergence)
Energie (2)
Entelechie
Entita a jsoucno(st
Entropie (5)
EPISTÉMÉ
Eschatologie (slovo)
Eschaton (boží království etc.)
Ethologie „fyzikální“
Etika (16)
Evangelium (2)
Evoluce (5)
Evropa (4)
Ex-sistence x subsistence subjektu
Existence (11)
Existenciální myšlení (contra „objektivní“)
Experiment (10)
Fakta (3)
Fakticita (3)
Faktum a smysl (2)
Falešné události (pseudo-události)
Fenomén (16)
Fenomenologická metoda
Fenomenologie (13)
Feuerbach a dnešek
Fiens perpetuum
Filosof (17)
Filosoféma (5)
Filosofická propedeutika
Filosofická témata
Filosofické disciplíny
Filosofické myšlení (-nky) a jeho interpreti
Filosofický přístup (3)
Filosofický text a jeho čtení
Filosofie (193)
Filosofování (27)
Filosofové (2)
Filosofumenon
Finalita (3)
Formulace ve filosofii
Funda o Bonhoeferovi
Fysika (3)
FYSIS (17)
Galaxie - nejstarší
Generalizace a statistiky
Generování času
Genetika a „text“
Geniové a obrana proti nim
Genius a prostředí
Gravitace (2)
Hegel a dnešek
Heidegger, Martin
Hermeneutika (9)
Heteronomie „události“
Historici a minulost
Historická báze reakční (Rádl a Driesch)
Historie
Hledání a nalézání
Hloupost jako hřích
Hodnoty (2)
Holismus
Hranice (meze)
Hranice (meze) vnitřního
Hrdinové
Hrdinství
Hromada (2)
Hromádka, J.L.
Hromady a „pravá jsoucna“
Humanismus (3)
Hvězdy nejsou subjekty
Hybatel ,první‘ a negentropie
Hylozoismus
Chaos – jeho „teorie“
Chaos a „superstruny“
Charta 77 (2)
Chórismos (3)
Chování – zvyklosti a zásady
Chování (se) a jednání
Chování a jednání
Chronony jako kvanta
Chudí (2)
Chuť žít a Teilhard de Chardin
Chyba (2)
Idea (29)
Identita (7)
Indiference objektů a pohyb existence
Individuace – původ
Individuace – původ (principium)
Individuace a „objímající“
Individualizace
Individuum (4)
Inertnost (inerce)
Infantilismus jako kolektivní regres (dekadence)
Informace (3)
Inkarnace ve filosofickém smyslu
Instituce filosofické
Integrita (4)
Integrovanost myšlenky
Intence (11)
Intencionálie
Intencionalita (3)
Intencionalita a zpředmětňování
Intencionalita jako fenomén
Intencionalita myšlenková
Intencionalita obecná
Intencionální modely
Intencionální předmět
Intencionální předmět a „idea“
Intentum (= míněné) (2)
Inter-legere
Interes a „filtry“
Interes(ovanost)
Interpretace (3)
Interpretování a interpretované
Introspekce a reflexe
Intuice (4)
Jak číst filosofické autory
Jan evangelista (2)
Jan Patočka – přípravné body
Jaspers, Karl
Jazyk (8)
Jedinec a jeho jedinost
Jedinec a kolektiv
Jedinečnost (9)
Jedinečný – jednorozený (MONOGENÉS)
Jedinost (2)
Jednání
Jedno (5)
Jednoduchost a složenost (např. u Leibnize)
Jednorozený (MONOGENÉS) (a „jedinečný“)
Jednota (18)
Jednotky a body podle Aristotela
Jednotlivé a obecné
Jednotlivina (4)
Jednotliviny a poznání
Jednotlivost (3)
Jest, jsoucí (býti)
Jestota a jsoucnost
Jestota x jsoucnost
Jev (7)
Ježíš (7)
Jircháře – začátek u Hromádků
Jméno a pojmenované
Jsoucí (12)
Jsoucna (5)
Jsoucno (24)
Karfíková Lenka
Katafatická theologie (nebo filosofie)
Kategorie subjektu
Kauzalismus
Kauzalita (25)
Kniha jako úkaz jako jev
Kniha roku 2009
Komparace (3)
Komunismus (7)
Konec (2)
Konflikt – české termíny
Konkrétnost – co je
Konkrétum
Konstanty (4)
Konstrukce - oprávněnost
Konstrukce myšlené (myšlenkové
Konstrukce pojmové (7)
Kontext (3)
Kontingence (5)
Kontinuita času a ,sukceseʻ
Korektorské posedlosti
Korelace (a korelát)
Korelát intencionálního aktu
Kosmologie filosofická
Koucký, Vladimír
Krajnosti a „střed“
Království „ne z tohoto světa“
Království (nebeské etc.)
Kreativita osobní a „procesuální“
Kritika (7)
Krize (3)
Křesťanství (9)
Kubišová, Marta (body pro šot TV)
Kultura a stát
Kvalita a kvantifikace
Kvanta primordiální
Kvantifikace (5)
Kvantita a číslo
Kvantum (2)
lad“
Láska (2)
Lež
Lidská práva (26)
Lidstvo (2)
Logika (4)
Logologie filosofická
LOGOS (4)
Machovec o Ježíšovi (3)
Maieutika (2)
Marx a marxismus
Masaryk, Tomáš Garrigu
Matematika
Méontologie (11)
Metafora (-ičnost) (2)
Metafyzika (27)
Míněné (= intentum) (2)
Míněné (předpojmové)
Minulé a paměť
Minulost (14)
Mír (2)
Mlčení (2)
Mluva
Mluva a řeč
Mnohost a jednota
Mnohovědění (2)
Moc (2)
Modely myšlenkové (6)
Monáda (5)
Monismus x pluralismus
Morální ochablost
Morální řád
Motiv x příčina
Moudrost
Možnost (18)
Mravní ochablost
Mravní situace (5)
Mravní závazek („povinnost“)
Mravnost
Mysl a duch
Mysl a tělo (Mind - Body)
Mysl a tělo (Mind and Body)
Myslet „nově“ = nepředmětně
Mystika (2)
Myšlené (4)
Myšlení (33)
Myšlenka (29)
Myšlenkové modely a myšlenkové „osvětí“
Mythos (5)
Náboženská „víra“
Náboženskost
Náboženství (6)
Nacionalismus
Naděje (2)
Náhled a ponětí
Nahlédnutí
Náhoda (3)
Nahodilost (8)
Nálada (3)
Nápad (4)
Nápověď v básni a ve filosofii
Narativita (6)
Národ (6)
Naturální theologie
Nauka „nepsaná“
Navazování (3)
Návraty k starému myšlenému
Názor a mínění
Ne-jsoucí (4)
Ne-předmět (4)
Ne-předmětnost a non-existence
Nebesa v bibli
Negativita (záporno)
Negativní theologie (nebo filosofie)
Negentropie - jako pohyb
Nejsoucí (8)
Nekonečné (-nečno)
Nekonečno (2)
Neměnnost a „dění“
Neměnnost a změna
Nemožnost – jak jí dát „šanci“
Nemyslíme zatím ještě?
Neomezené (apeiron
Neomezenost
Nepatrnost (význam slova)
Nepojmovost
Nepravděpodobnost a nahodilost
Nepravidelnosti a pravidla
Nepředmětnost (46)
Nesmrtelnost
Nespokojenost - a
Nespravedlnost vůči nepřítomným
Netečnost a pohyb
Netečnost nebo reaktibilita
Neúplnost a neurčitost
Neurčitost a „dourčování“
Neurčitost a neúplnost
Nevědění – dvojí různé
Nezpředmětnitelné není neuchopitelné
Nic (7)
Nietzsche a „ateismus“
Nihilismus
Niternost (8)
Nitro (4)
Non-existence a ne-předmětnost
Normy (4)
Nové (15)
Novost, nové (2)
Nutnost (2)
Obecné a jednotlivé
Obeznámenost x znalost
Objekt
Objektální
Objektivace
Objektivita (4)
Objektivizace
Objektní a subjektní (otázka „priority“)
Objev (2)
Objímající
Odemčenost a otevřenost
Odloučenost při zkoumání
Odmítání x kritika
Odpor
Odpověď
Odpovědnost (5)
Odpovídavost (reaktibilita)
Ochablost morální
Omezení (-nost)
Omezení a „mistrovství“
Omyl (4)
Ontika
Ontologie (12)
Ontologika
Orientace (9)
Orthogeneze a povaha „pravosti“
Ortogeneze – je „řízena“?
Ospravedlnění „jen z víry“
Osvětí (7)
Osvícenství
Otázka (22)
Otázky (5)
Otevřenost a odemčenost
OUSIA (ουσια)
Pamatování a pamatované
Paměť (6)
Paměti
Panpsychismus (2)
Paradox (2)
Paralogismus a paradox
Patočka, Jan (10)
Patrnost (význam slova)
Pavel apoštol a filosofie
Péče o duši
PERIECHEIN
PERIECHON (3)
Peripatos jako „dialog“
Personalismus
Perspektiva a to „v ní“
Philosophia prima
Písmactví
Pisteologie filosofická
Platonism politický
Platonismus negativní (2)
Plebejství
Plnost (dokonalost)
Pluralismus x monismus
Pociťování a myšlení
Počátek (9)
Počátky (9)
Počítání (matematika)
Počítání a kvantifikace
Podmíněnost dobová atd.
Podmínky a následek
Podněty a výzvy
Podobnost a rozdílnost
Podvod (lež) v přírodě
Pohyb (14)
Pochopení x souhlas
Pochybnosti (2)
Pochybování a kritická volba
Pojem (64)
Pojmovost (10)
Pojmy (7)
Pokoj a „pokojnost“
Pokrok (7)
Pole (prostředí) a „událost“
Pole a částice
Pole časové (a jiná pole)
Polemika ve filosofii
Politická „bytost“
Politika (2)
Poměry a odpovědnost
Pomíjení a paměť
Porozumění (10)
Poslání
Postmoderna a sofistika
Postmoderní
Potřeba (potřeby)
Povinnost (2)
Poznání (3)
Poznatek „čistý“ dle Kanta (reines Erkenntnis)
Pozorování
Práce a tvorba
Práce x praxe
Práva (4)
Pravda (149)
Pravdivá idea
Pravdivost (4)
Pravé a dané
Pravé jsoucno – člověk – A
Pravé jsoucno – člověk – B
Pravidla (2)
Právo (12)
Pravost (3)
Pravý a nepravý
Praxe – její pojetí
Principie
Principy a disputace (diskuse)
Problém (18)
Problematika méontologická
Proces (6)
Prognóza jako výzva
Progresivita (pokročilost)
Promluva (řeč)
Promluva a její zápis
Propedeutika filosofická
Prostor (3)
Prostředí a vztah subjektu k němu
Protest(ování)
Protiklad a protiva
Protiva a protiklad
Provinilost a reflexe
Provizornost jako pokušení
Prožitek
Prožívání a prožitek
Prožívání a prožívané
Prožívat a myslet
První filosofie (2)
Prvočinitel
Prvočinitel(é)
Přátelství a přátelé
Předfilosofie
Předmět (21)
Předmětnost (12)
Předpojmovost (2)
Předpojmovost a narativita
Předpoklady (a předsudky)
Předpoklady problematické (byť jakoby „samozřejmé“)
Představa (5)
Překážka (jako prostředek)
Překonat
Přemýšlení vlastní (problém z Kanta)
Příběh (2)
Příčina (6)
Příčinnost (6)
Příklad (vzor) a jeho „moc“
Příležitost (šance)
Příroda (9)
Přírodozpyt a přírodopis
Přirozená práva
Přirozenost (4)
Přirozený celek (= pravý celek)
Přirozený celek u Aristotela
Přístup (ke skutečnosti)
Přístupy filosofické
Přítomnění a přítomnost
Přítomnost (11)
Pseudo-události (události falešné)
Psychika a spontaneita
Působení (vliv)
Původ (2)
Racionální (a „racionalita“)
Radikální fenomenologie
Rádl, Emanuel (5)
Reagování
Reakce a „zpětné“ působení
Reakce a akce (subjektu)
Reaktibilita (16)
Realismus (2)
Realita
Reflexe (36)
Reformace
Regulativní idea
Relativismus a subjektivita
Relativnost historická
Religiozita (2)
Restaurovat (-race)
Rezistence (3)
Rheologie a událostnost
Rovnost x spravedlnost
Rovnováha (ekvilibrium)
Rozštěpení (Spaltung)
Rozštěpení (Spaltung) a celek
Rozum (7)
Rozvrh a cíl
Rusko
Růst
Řád a „pořádek“
Řeč (4)
sám sebou (být
Sám sebou (být)
Samostatnost (svébytnost)
Samota (2)
Scientia x ars
Sebeukazování a jev(ení)
Sebezapomenutost
Sekularizace u Patočky
Selekce a vývoj
Setkání (9)
Setrvačnost (6)
Shoda (covenientia) – obráceně
Situace (7)
Situovanost a „vnitřní“ kvalita
Sjednocenost organická a subjekt
Skepsis (pochybnosti – ontologicky
Skrytá hmota a skrytá energie
Skutečné (-nost) – významy
Skutečné (skutečnost)
Skutečné x reálné (a jsoucí)
Skutečnost (30)
Slova (18)
Služba – dva významy
Smích
Smrt (6)
Smysl (30)
Sobotka, Milan
Socialismus (5)
Sofistika (2)
Současnost (2)
Souček, J. B. (5)
Soud (2)
Souhlas (2)
Soustředění
Soutěživost
Souvislosti (5)
Spása (záchrana)
Spasení
Specializace ve filosofii
Spekulace (3)
Spojitosti (vztahy „reálné“)
Společenství „věřících“
Spolehlivé a spolehnutí
Spontaneita a psychika
Spravedlnost (5)
Správné - nesprávné
Správnost a situačnost
Správnost x danost
Srdce a rozum ve filosofii
Srovná(vá)ní (komparace)
Srovnávání – jeho smysl
Srovnávání a pojmovost
Srovnávání myšlenek
Srozumitelnost ve filosofii
Ssubstance x subjekt (u Hegela)
Stabilita ve změně
Starost (Sorge)
Stát (3)
Statistika – předpoklady
Struktura (5)
Studium
Stvoření (4)
Stvořitelství zvnějšku a zevnitř
Subjekt (141)
Subjekt-Objekt-Spaltung
Subjektální (5)
Subjektální a subjektní
Subjektivita (5)
Subjektnost (5)
Subjekty a „svět“
Subjekty a univerzum
Subjekty nejnižších úrovní
Subjekty pravé a nepravé
Subsistence x ex-sistence subjektu
Substance (2)
Substruny (superstruny)
Superstruna – možnosti filosofického výkladu
Superstruna jako událost
Superstruny
Supersubjekt a subsubjekty
Superubjekt(y)
Superubjekt(y) v dějinách
Svatá země a Abram
Svědomí a reflexe
Svět (39)
Svět, vesmír, kosmos, mundus
Světlo a svět
Světové dění a „to pravé“
Svoboda (36)
Svobodná věda a peníze
Symbol
Synergismus a pojetí „Boha“
Systém (5)
Systematičnost
Systematičnost a hermeneutika
Systematičnost a systém ve filosofii
Šifra a „transcendence“ u Jasperse
Šimsa, Jaroslav
Špatné - dobré
Tajemství
Tázání (7)
Technika (2)
Teilhard de Chardin (4)
Teilhard o „pasivitách“
Teleologie (a télično)
Tělesa smysly vnímatelná a nevnímatelná dle Aristotela
Tělesnost (2)
Téličnost (2)
Tělo (2)
Téma (2)
Témata pro současnou filosofii (5)
Tematizace
Tématizace a ,předmět‘
Teologie - filosofický smysl
Teologie „přirozená“
Teologie jako „reflexe“ – ale čeho?
Teorém x ,věta‘
Teorie (2)
Terminologie ve filosofii
Terminologie ve filosofování
Termíny a pojmy (a pojmové modely)
Testovatelnost ve filosofii (2)
Text (13)
Theismus a atheismus
Theodicea – co s ní?
Theologie (15)
to „Pravé“ jako subjekt (u Hegela)
TO HETERON (to zcela odlišné)
Tolerance
Toto-zde (TODE TI)
Tradice (4)
Trancendentálie (intenc. modely)
Transcendence (3)
Transcendentalia
Transcendentálie
Transcendentální („před“)
Transcendentální filosofie
Transcendentální idealismus
Transcendování ve filosofii
Transgrese jako změna
Transience jako změna
Trauma české
Trauma národní
Trh a jeho funkce
Trivializace ve „vývoji“ podle Whiteheada
Trvalost
Trvání a čas (předsudky)
Trvání a změna
Tvar(y) – μορφαι
Tvorba (2)
Typičnost a zvláštnosti
Účel a cíl
Účelnost (finalita, téličnost)
Učenost a „mnohovědění“
Událost (105)
Údiv nebo zájem ?
Úkaz (a jev) – „fenomén“
Úkaz (to, co se „ukazuje“)
Úkaz (ukazování se)
Úkaz a fenomén (2)
Úkaz a jev (3)
Úkaz a možnost
Úkaz x jev
Ukazování (se) jsoucna
Ultima principia
Ultima principia („poslední počátky“)
Umělecké dílo
Umění
Umlknutí
Universita
Universum myšlenek filosofických
Univerzálie jako pojmy a jako intencionální modely
Uroffenbarung
Utopie (2)
Úzkost a čas
Vácha, Marek Orko
Vakuum fyzikální a pravděpodobnost
Válka
Věc (4)
Věčnost a přítomnost
Věčný – dvojí pojetí
Věda (12)
Vědeckost a věda
Vědění (4)
Vědomí (8)
Velké postavy
Verificatio aj.
Verifikace
Vesmír (5)
Vina (5)
Víra (26)
Virtuozita jako problém
Virtus (latinské slovo)
Vis motrix
Vjem (vněm)
Vláda „vyššího“ (co „má být“)
Vláda a poslušnost
Vlastnění a vlastnictví (2)
Vnějšek (2)
Vnější - vnitřní
Vnější a vnitřní (2)
Vnější vztahy jsoucen
Vnější x vnitřní
Vněm (vjem)
Vnímání (7)
Vnímavost (2)
Vnitřní (18)
Vrženost (Geworfenheit)
Vrženost a „stvořenost“
Vrženost a reagování
Vtělení a stvoření
Vyčerpat téma
Výklad a jeho cíl
Výklad vyššího z nižšího
Výkon a „idea“
Vynález jako „nápad“ (a myšlenka)
Vynález x vynalezené
Vyučování (DIDASKALIA) podle Aristotela
Vývoj (8)
Výzkum a dogmatismus
Výzkum a tázání
Význam (5)
Výzva (5)
Vzdálenosti (vesmír) – škály
Vzdělanost a „vyučování“
Vzkříšení jako téma
Vznik (11)
Vzpomínky (3)
Vzpoura a pozitivní práce
Vztah (9)
Whitehad o trivializaci ve vývoji (vesmíru)
Wittgenstein o světě
Zacílenost (3)
Začátek (2)
Záchrana (spása)
Základ(y) (teoretické)
Základní výzkum ve filosofii
Zákonitosti a pravidelnosti
Zákony a právo (2)
Zákony zachování
Zánik (3)
Zanikání
Zapomenuté v myšlení
Zapomenuté v myšlení (a nemyšlené)
Zaslíbení a závazek
Zažít něco
Zbožnost
Zen a filosofie
Zjevnost a předmětnost
Zjevnost a skrytost
Zjevování (4)
Zjevování (se) jsoucna (2)
Zkoumání ve filosofii (výzkum)
Zkušenost (26)
Zlo (4)
Změna (23)
Změny – druhy změn
Znalost x obeznámenost
Znamení (ve světě)
Znázornění nenázorného
Znepokojivé
Zpředmětnění jako „denaturace“
Zpředmětňování a čas
Zpředmětňování a pohyb
Zpředmětňování jako problém
Zrnitost času
Zrod (4)
Zvláštnosti a typičnost
Zvnějšnění „vnitřního“
Žačka-studentka
Žití (život jako výkon)
Žití a oživenost
Živá bytost (živok)
Živé a před-živé
Život (39)
Živoucnost („oživenost“) a žitý život