LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES
Tomáš Garrigue Masaryk  ✖ Filosofie  ✖

Filosofie a život

Tomáš Garrigue Masaryk (1898)
... ; filosofie se nesmí pokládat za něco jen knižního, filosofie je a chce být životem – ...
(0065-I, Otázka sociální sv. I, Čin, Praha 1946, str. 116.)
date of origin: leden 2007

Filosofie

Tomáš Garrigue Masaryk (1928n.)
Ptáte se, moje filosofie, moje noetika a metafyzika – pravda, literárně jsem jich soustavně nezpracoval, jen příležitostně to ono napsal; formuloval jsem si je pro foro interno, to se rozumí. Každý člověk má svou filosofii, chcete-li, svou metafyziku. Řeknu vám napřed: nikdy jsem se nevydával za filosofa, neřkuli za metafyzika –
A to říká profesor filosofie!
Právem. Učil jsem dějinám filosofie, filosofii dějin, učil jsem sociologii; pravda, svou filosofii, svou metafyziku jsem do toho uložil, ale souborně jsem ji nepřednášel ani nenapsal. Často se do filosofie počítá psychologie, etika, filosofie právní, filosofie dějin, sociologie a kdeco; ale to je nesprávná klasifikace věd. Toto všechno jsou odborné, samostatné vědy nebo části samostatných věd – ovšem, každá odborná věda má svůj filosofický základ, svůj blízký vztah k filosofii. Skutečné filosofické vědy jsou jenom dvě: logika s noetikou – a metafyzika. Filosofie – tím slovem se rozumí jednak jakási moudrost, hlubší jakési poznání a vědění, a za druhé celkový názor na svět i na život. Pro mne je filosofie, míním filosofie vědecká, pokus o celkový názor na svět i na život, implicite na ducha; měla by být úhrnem všeho vědění, syntézou všech věd – ale může dnes někdo obsáhnout všechny vědy, rozrostlé /208/ do takového odbornictví? Nu, nemůže, i kdyby byl sebeučenější. To je ten vážný problém: co je, co může být filosofie nebo metafyzika vedle věd odborných.
Čili je problém, může-li být filosofie a metafyzika vědou.
To ne. Filosofie, tedy i metafyzika, nemůže být jiná než vědecká, nesmí nikdy a v ničem být v rozporu s vědeckým poznáním. Říkám-li problém, myslím tím úkol; ten úkol je jasný, ale jeho řešení je těžké; nikdy v něm nebude řečeno poslední slovo v lidském poznání.
Ale abych vám odpověděl: moje filosofie, má noetika a metafyzika jsou implicite v mých literárních pracích; jsou obsaženy i v tom, co a jak jsem jednal -
(Hovory s Tomáš Garrigue Masarykem, Praha 1990, str. 207-08.)
(Pozn.: všude opraveno „filosozofie“ na „filosofii“; LvH.)
date of origin: červenec 2007

Oposice | Názor na život | Principie | Reformace (pojem) | Krise | Revoluce | Krize světová (a česká) | Opozice filosofická | Principy („donikání“ k nim) | Reformace | Filosofie a politika

Tomáš Garrigue Masaryk (1895)
... Vidím chyby a vady politického zřízení, jako je vidím v zařízeních ostatních, a proto chci ve službě pokroku stát proti těm chybám a vadám všem a na celé čáře; jednostranná oposice velmi snad se zvrhá v revoluci, a já chci sloužit sociální reformaci. Reformace vyžaduje a předpokládá však netoliko oposici politickou nebo náboženskou a tak dále, nýbrž oposici filosofickou, tj. kritiku na celé čáře a koncentrickou a ovšem kritiku plynoucí z celkového přesvědčení filosofického a z úsilí, zaměnit staré novým.
S tohoto stanoviska nepokládám za hlavní věc polemizovat pouze proti jednotlivým projevům té nebo oné politické myšlenky; je-li vůbec myšlenkou, a nikoli více méně mechanickým napodobením, je myšlenkou z celé soustavy politických názorů, a ty politické názory zase jsou částí celkového nazírání na život. Přihlížím proto k tomuto poslednímu zřídlu nynějších mínění politických, vědeckých a všech mínění vůbec. Dnes, kdo myslí, donikat musí k principiím – úryvkovitého konání a myšlení máme dost, více než snášíme, vždyť právě v něm je zřídlo nynější krise světové, jejíž speciálním projevem je také naše nynější krise národní a politická.
(6746, Naše nynější krise, in: ČO + NNK, Praha 1948, str. 271.)
date of origin: březen 2006

Život a filosofie | Filosofie a život

Tomáš Garrigue Masaryk (1894)
... Nemá-li život lidí myslících být řetězem jednotlivých episod – a takového života člověk jen poněkud myslivější a opravdovější prostě nesnese – musí být všecky práce myšlenková, i praktická, založena na jistém a pevném základě filosofickém. Buď si ten základ jakýkoli, ale každý, kdo skutečně myslí, jej má, mít jej musí.
(6746, Česká otázka + NNK, Praha 61948, str. 9.)
date of origin: listopad 2010