ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Pravda  ✖ česky  ✖ Pravda a její vzácnost  ✖ „Nepředmětná“ skutečnost (pravda  ✖ Pravda a spory filosofů  ✖ Pravda - teorie pravdy  ✖ Pravda - předracionální  ✖

Pravda - předracionální

Marcel Detienne (1990)
Prehistorie filosofické alétheie nás přivádí k myšlenkovému systému věštce, básníka a krále, ke třem oblastem, v nichž je určitý řečový typ definován pomocí alétheie. Definovat předracionální význam „pravdy“ znamená pokusit se zodpovědět řadu otá/17/zek, z nichž nejdůležitější jsou následující. Jak se v mytickém myšlení9 rýsuje konfigurace alétheie?10 Jaký je status řeči v náboženském myšlení? Jak a proč je jeden typ účinné řeči nahrazen jiným řečovým typem se specifickými problémy: vztah mezi řečí a skutečností, vztah mezi řečí a někým druhým? Jaká vazba může být mezi jistými inovacemi ve společenské praxi šestého století př.Kr. a vývojem organizované reflexe o logu? Jaké hodnoty se navzdory /18/ významovým proměnám, které podstupují,11 i nadále prosazují z jednoho myšlenkového systému do druhého, z mýtu do rozumu? A naopak, jaké zásadní zlomy odlišují náboženské myšlení od myšlení rozumového? Záměry této knihy se nevyčerpávají pouhým úmyslem definovat pomocí mentálního, sociálního a historického kontextu předracionální význam „pravdy“ v systému mytického myšlení a společně s tím její první obsah v racionálním myšlení.12 V historii alétheie shledáváme ideální půdu jednak k formulování problému náboženského původu určitých pojmových schémat /19/ prvotní filosofie, a tím i ke zdůraznění jednoho aspektu lidského typu, jejž filosof uvádí do řeké obce; a jednak k tomu, abychom mezi rozmanitými aspekty kontinuity, z nichž je utkáno předivo náboženského a filosofického myšlení, vysledovali významové úproměny a logické zlomy, jež obě formy myšlení radikálně oddělují.
(7982, Mistři pravdy v archaickém Řecku, Praha 2000, str. 16-19.)
vznik lístku: březen 2001