Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | TheologieTheologie – metoda

Josef Lukl Hromádka (1945)
Problém adekvátní metody v theologii je nad pomyšlení těžký. ... Souvisí to se složitou a velmi jemnou povahou theologické metody, že tak snadno podléhá nedorozumění a falešným výkladům. Co se děje přesně v onom bodě, kde osobní, shora přicházející nárok živého Boha protíná nejvlastnější existenci našeho osobního života? Co to znamená, že Bůh, a nikoli naše idea první příčiny, ani naše idea svatosti, ani naše lepší já, žádný duch přírody, ani harmonie vesmíru, nýbrž Bůh sám se s námi setkává a požaduje od nás osobní a naléhavé rozhodnutí na život a na smrt? Rozhodnutí hic et nunc, v tomto okamžiku, rozhodnutí, jemuž se nelze vyhnout, které nelze ani odsunout nebo odložit? Toto jsou ústřední otázky theologie. A dále: co to znamená kázat? ...
(Theologie na rozhraní [1945, orig. Doom and Resurrection], přel. F.M.Dobiáš, in: Pole je tento svět, Praha 1964, str. 45.)
vznik lístku: srpen 2010