Témata Hejdánkových textů

Češi | výběr textů

Dopis příteli č. 30
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 18. 5. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 9
Nemám chuť se soukromě zachraňovat; nevidím v tom nic žádoucího ani smysluplného. Naše doba se vyznačuje tím, že myšlenka na smrt je všemožně vytěsňována z našeho povědomí. Moderní člověk je okrádán (a sám se okrádá) o elementární životní zkušenost smrti druhého. Naše duchovní a mravní chatrnost se významně projevuje v tom, jak nedovedeme být v elementární lidské solidaritě spjati s umírajícím člověkem. Naši nejbližší umírají buď na silnicích, nebo v nemocnicích, ale jen výjimečně doma. Proto ani sami neumíme, nebudeme umět umírat. Také proto, že i my budeme umírat sami nebo uprostřed neznámých lidí. ... Svou loajálnost k národu a k lidu, k němuž náležím, chci nadále projevovat kritickým posuzováním jeho nedostatků a neustávajícím úsilím o nápravu. Ale nechci to dělat z distance diváka, vnějšího pozorovatele, cizince. Budu ukazovat na propast, budu mluvit, křičet, třeba řvát – ale nebudu usilovat o svou soukromou záchranu. Nechci být soukromě zachráněn; netěšilo by mne to.

Dopis příteli č. 33
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 20. 7. 1978 ◆ poznámka: druhý ročník, dopis č. 12

Dopis příteli č. 44
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 10. 3. 1979 ◆ poznámka: třetí ročník, dopis č. 4

Svět divadla a znamení časů
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 18. 7. 1989 ◆ poznámka: Text vyšel s názvem „O divadle“ v samizdatu v Praze 1989. Později vyšel s úpravami v Listech jako „Svět divadla a znamení časů“ (pozn. aut.).
 • in: O divadle, 1989, č. 5, s. 3–21
 • in: Listy 24, 1994, č. 3, s. 93–103
 • in: Ladislav Hejdánek: O umění, Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 70–86

Symbol a skutečnost
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 1990? ◆ poznámka: Srov. přípravné poznámky k textu v myšlenkovém deníku 89/564–565 (26. 12. 1989) a 89/651
 • in: Pavel Suchánek, Veronika Pokorná, Barbara Mazáčová (eds.): Ve jménu života vašeho…, Praha: Karolinum, 1990, s. 64–69
 • in: Jan Palach ’69, Praha: FF UK / Togga / ÚSTR, 2009, s. 150–156
 • in: Ladislav Hejdánek: Češi a Evropa, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 73–81
 • in: Křesťanská revue 84, 2017, č. 6, s. 40–46
 • in: Adéla Petruželková (ed.): Ve jménu života vašeho…, Praha: Karolinum, 2019, s. 89–95

K 28. říjnu
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 25. 10. 1991

Historický pokus a české selhání
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: říjen 1998?
 • in: Protestant 9, 1998, č. 9, s. 10–11
 • in: Ladislav Hejdánek: Češi a Evropa, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 82–85
 • in: Křesťanská revue 85, 2018, č. 3, s. 17–19

Evropa – naše budoucnost
| docx | pdf | html ◆ přednáška | přípravné poznámky, česky, vznik: 21. 6. 2003 ◆ příprava k tomuto dokumentu

Budoucnost Evropy a my
| docx | pdf | html ◆ článek, česky, vznik: 2008
 • in: Evropané píší o Evropě, Praha: ANO pro Evropu, 2008, s. ?
 • in: Šimona Löwensteinová (ed.): Evropská civilizace a její problémy. Jubilejní sborník pro Bedřicha Loewensteina (k nedožitým devadesátinám) / Die europäische Zivilisation und ihre Probleme. Festschrift für Bedřich Loewenstein (zum nichterreichten neunzigsten Geburtstag), Kulmbach: Nakladatelství a knihkupectví Šabat, 2019, s. 114-133 (vyšlo pod názvem Evropa a evropanství / Europa und das Europäertum)