ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA

Úkoly věřící inteligence [1968]

V úterý 9. dubna byl na ustavující schůzi Ekumenického hnutí inteligence a studentstva zvolen přípravný výbor organizace v čele s předsedou prof. dr. J. B. Součkem. Prohlášení o smyslu a cílech organizace, které bylo výsledkem předběžných porad a které přečetl dr. L. Hejdánek, uveřejníme v plném znění v některém z příštích čísel Kostnických jisker.

Pro křesťanskou inteligenci není přijatelné rozdvojení života na sféru odborné práce a na sféru individuální, osobní, soukromé víry. Vzít vážně evangelium znamená napomáhat jeho praktickému uplatňování nejen v soukromí, ale také a zejména na všech rovinách a ve všech oblastech veřejného života. Rozpoznat, k jakým konkrétním důsledkům nás evangelium vede v dané situaci, není ovšem nikterak snadné, ale vyžaduje to vedle otevřenosti, upřímnosti a osobní pevnosti také namáhavou intelektuální práci, která není myslitelná bez široké spolupráce v pravém slova smyslu ekumenické. Proto budou v hnutí otevřeny dveře všem, kteří uznávají význam evangelia, i když se třeba za věřící křesťany nepokládají. Součinnost křesťanů všech vyznání bude samozřejmostí. Členům nepůjde o hájení vlastních zájmů ani jenom o přátelské sdružování při různých příležitostech; organizace bude mít vysloveně pracovní charakter a jejím cílem bude pomáhat společnosti tam, kde bude pomoci nejvíc potřeba. Protože však jde o životní integritu, zakotvenou v Ježíšově příkladu a jeho zvěsti, má se hnutí stát místem, kde náročná intelektuální práce nebude odtržena od hlubokého lidského společenství. Snad se tato cesta osvědčí v příštích letech jako závdavek oné zaslíbené jednoty: ut omnes unum sint, ut credat mundus (aby všickni jedno byli, aby uvěřil svět – Jan 17,21).

Zpráva pro Kostnické jiskry napsána a odevzdána v dubnu 1968, ale už nepamatuji, zda byla otištěna (pozn. aut.).