LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


(das) Umgreifende u Jasperse (to) Pravé (správné) (to) Pravé a „to nepravé“ ,Pravditi‘ - praviti ,Zpředmětňování‘ a metafyzika 60. leta (v ČSSR) <i>Transcendetálie ARCHÉ (9) Absolutno (2) Absurdita Acer atropurpurea Adaptace a prostředí Adaptace jako kognitivní proces Adventivní (-nost) Adventivní skutečnosti Adventivní „dění“ Adventus (přicházení) Aforismy Akademismus Aktivismus Aktivita (3) Aktuálnost (4) Alkidamas o přírodě (a „bohu“) Amatérismus Analogia entis Analýza Antropický princip Aporetika a narrativita Archimedés Aristokracie ducha Aristotelés Artefakt x umělecké dílo Atomismus v širokém smyslu Autorita Autorství Boj Bonhoeffer, D. (2) Bougainvillea glabra Broskvoň - ošetření Budoucnost (33) Buňka Bytí (14) Bůh (17) Cavendish, Henry Georges Celek (6) Cesta (4) Cestování a filosofie Charakter Charta 77 Chelčický, Petr Chudoba čestná Chuť žít Co jest Contingentia rerum Credere Ctnost (2) Cíl (3) DYNAMIS (7) Dalajláma Dané a pravé Definice Demokracie (4) Denaturace přírody a člověk Denotace Denotát Deník (psaný) Deprese Descartes Determinace Dialektika (2) Dialog (10) Dictamnus albus L. - třemdava Diktatury Dilemma Diletantismus Diskuse Dluh a život (2) Doba (2) Dobro (4) Dobré - špatné Dobré x správné Dogmatika Dogmatismus a skepse Dojem a myšlenka Dokončení (stati) Domestikace a evoluce (2) Domov Dovršení - konec Drama Draslo pro vyzrávání Dualismus Duch (2) Duše (13) Dílo a jeho život Dílo veliké (a usilovnost) Dílo, činnost Dějiny (7) Dění (5) EPOCHÉ ERGON Emancipované elementy Emigrace vnitřní Emoce Energie Entropie Eratosthenés Estetika a selekční tlak Etika (4) Eukleidés Evangelium Evoluce (8) Evropa (2) Existence (4) Experiment (6) Explikace Extenze jazykového výrazu Extenzionalita FYSIS (9) Fachidiot Fakta (3) Fakticita Faktum a smysl (2) Fenomenologie (6) Fenomén (3) Filologos (jako nové slovo) Filosof (3) Filosofická propedeutika Filosofický přístup (3) Filosofie (107) Filosofování (2) Filosofové (2) Finalita Freud, S. Gabriel Marcel a Heidegger Galaxie - nejstarší (2) Genetika a „text“ Genius a talent Genius řecký a židovský Halucinogenní drogy Heidegger, Martin (3) Hejdánek, Ladislav (8) Hermeneutika (6) Hloupost jako hřích Hmota Hodnoty (2) Hromádka, J.L. (2) Humanismus Humor a náboženství Husserl, Edm. Hybatel ,první‘ a negentropie Hybatel první Idea (4) Identita (4) Ideologie Individualita a lidská práva Individuum Intelektuál Intellectus Intelligere Intence (2) Intencionalita (3) Intencionalita jako fenomén Intencionální objekt (2) Intencionální předmět Intentum (= míněné) (2) Intenzionalita Interes(ovanost) (2) Interpretace Intolerance Intuice (3) Invariant Iracionálnost a racionálnost Jan evangelista Jazyk (11) Jedinečnost (2) Jedno (3) Jednota (2) Jednotlivina (3) Jev (2) Ježíš (6) Jistota Jméno Jsoucna (2) Jsoucno (7) Jsoucí (3) Kalkul Kant o prostoru a čase Katolicismus Katolictví Kauzalismus Kauzalita (10) Klam Kolář, Jiří Komenský o pravdě Komunismus (9) Konec (2) Konstanty (2) Konstrukce - oprávněnost Konstrukce myšlenkové Konstrukce pojmové (7) Kontext (2) Kontingence (3) Korelace (a korelát) Korelát intencionálního aktu Kormidlování, -ati (κυβερναω) Kosík, Karel (8) Koucký, Vladimír Kritika (6) Krize (3) Království „ne z tohoto světa“ Kvantifikace Křesťanství (16) Křivda LEMBERG Eugen LOGOS (3) Legalismus - mravní Levice a pravice Lež (2) Liberalismus Lid (hlas lidu) Lidská práva (31) Logika (2) Líbivost MV Machovec o Ježíšovi (3) Maieutika (2) Maloměšťáctví české Maloměšťák literární Masaryk, Tomáš Garrigu (4) Matematika (2) Metafora (-ičnost) (2) Metafyzika (20) Metajazyk Metoda výkladu (filosofického) dle Aristotela Milosrdenství a hněv Milost Minulost (4) Mladík (2) Mluva Mládenec jako intencionální objekt (2) Množina Moc (2) Modality Modely myšlenkové Monáda (2) Morálka Moudrost (5) Možnost (11) Mravní zákony Mravní zásady Mrtvé tělo Mrtví Muž vynikající Mysl a tělo (Mind - Body) Mystika (2) Mythos (3) Myšlenka (16) Myšlené Myšlení (13) Má být Méontologie (2) Míněné (= intentum) (2) Míněné (předpojmové) Mínění a jistota Mír Naděje (6) Nahlédnutí Nahodilost (2) Nahoře Napodobování Narativita (6) Navazování Ne-jsoucí Ne-předmět Ne-předmětné (2) Nebesa v bibli Negativní platonismus (2) Negentropie - jako pohyb Negování (názorů, myšlenek) Nejsoucí (4) Nekonečno (2) Nemoc Neomezenost Nepatrnost (význam slova) Nepojmovost Nepředmětnost (28) Nepřítel (4) Nesmrtelnost (3) Nesmysl Nespokojenost - a Nespravedlnost vůči nepřítomným Nevyslovené (nevyřčené) Nevyřčené (nevyslovené) Nezjevné a zjevné Nic (5) Nietzsche, Friedrich Nihilismus (2) Niternost (6) Nitro (2) Ničení a tvoření Noc (2) Normy (2) Nové (9) Nutnost (2) Náboženskost (3) Náboženství (9) Nálada (2) Nápad (4) Náprava (3) Národ (2) Obec a „přirozenost“ (2) Objekt (2) Objektivita (2) Objev (2) Občanská společnost Oběti Odloučenost při zkoumání Odpor Odpovědnost (6) Odpovědní tiskopis… Odpověď (2) Odvaha k experimentům Odvrácení (od Boha) Omezenec učený Omezení (-nost) Omyl Ontika Ontologie (3) Ontologika Opakování - smrt Opice a spravedlnost Organismus a reaktibilita (vzrušivost) Orientace (6) Osobnost Ostatek Osud Osvětí Otázka (15) Otázky (3) Ovce a ovčinec Ovoce nést PERIECHON (4) Paměti Paměť (3) Papež Paradigma(ta) a jeho (jejich) změny Partitura osudu Pascal - jeho „Myšlenky“ Patočka, Jan (5) Patrnost (význam slova) Pavel apoštol a filosofie Perspektiva a smutek Platonism politický Platonismus negativní (2) Platonismus pozitivní Pochybnosti (2) Podstata Poezie a tázání Pohotovost (připravenost) Pohyb (13) Pojem (31) Pojmovost (8) Pojmy (3) Polemika Polis a filosofie Politika (2) Pomáhat si (pojišťovat se) Porozumění (6) Poslání Postdekonstrukce Postmoderna a sofistika Postmodernismus Postmoderní Poutnictví Povinnost Poznání Počátek (6) Počátky (2) Pragmatika (2) Pravda (202) Pravdivost (4) Pravdomluvnost Pravice a levice Pravidla (2) Pravé a dané Pravý a nepravý Principy Problém (15) Proces Prohnilost (hříšnost) Prohra Proletariát akademický Proměnlivost Propedeutika filosofická Prorok Prostor (3) Provinilost a reflexe První hybatel Práva (5) Právní filosofie Právo (19) Psané slovo x mluvené Psaní (tvorba) Psaní pojednání Pseudověci Psychologie Písařská škola (školní tabulky z města Uru) Písecký, Václav 1482-1511 Písecký, Václav o univerzitě (pražské) 1482-1511 Písecký, Václav o českém jazyku 1482-1511 Písmactví Přechodnost a trvalost Před-dějinné lidstvo Předfilosofie Předmět (13) Předmětnost (8) Přednášení Předpojmovost (2) Předpojmovost a narativita Předpoklady Překlad a výklad (2) Překladatelství Překlady ve filosofii Překonat (3) Přicházející Přirozenost (4) Přirozenou povahou (φύσει) Přirozená práva Přirozené (samorostlé) Přirozené právo (2) Přirozený celek (= pravý celek) Přirozený celek u Aristotela Přirozený svět Přirozený zákon Přirozený řád vesmíru (a „lidská práva“) Příběh (2) Příchod (přicházení) (2) Příklady ve filosofii Příroda (12) Přítomnost (3) Původ (2) Racionálnost a iracionálnost Radikální zlo Radost životní Rakousko Reagování Reakce a akce (subjektu) Reakce a „zpětné“ působení Reaktibilita (5) Realismus (2) Realita Recepce („vědomostí“) Reflexe (8) Rejchrt, Miloš Relativismus a subjektivita Relativnost historická Religiozita Revoluce Riziko a život Rozhodnutí Rozhovor (3) Rozum (2) Rádl, Emanuel (9) Rétorika (jako zápas slov - a moudrost) Růst SOLI DEO GLORIA SRŮST (SYMFYSIS) SYMFYSIS Samorostlé (≈ přirozené) Samota Sebepoznání Sebevražda Sebevražednost Sekularizace a religiozita Setkání Sjednocenost organická a subjekt Skepse a dogmatismus Skrytost Skutečnost (7) Slova (9) Smrt (7) Smutek a perspektiva Smysl (29) Sofistika Sokratismus Soud Souvislosti Souček, J. B. (5) Spasení Spisovatel Spravedlivost Spravedlnost (7) Správnost a situačnost Správnost x danost Správné - nesprávné Spása (záchrana) Struktura Studenti Studium Stát (2) Stísněnost ducha Subjekt (50) Subjekty a „svět“ Subjekty nejnižších úrovní Svatá země a Abram Svoboda (38) Svobody a povinnosti v liberalismu Svědectví (o skutečnostech) Svědomí a reflexe Svět (15) Světlo vnitřní Světové dění: nové a opakování Symbol (2) Symbolika logická Synonyma Syntaktika Syntax logická Syntax(e) Synthese Systém SÉMA (σήμα) Sám sebou (být) Sázka (život) Sémantika Sémantika logická Sémiotika Síla (DYNAMIS) Talent a genius Technika (2) Teleonomie (2) Tematizace Teologie - filosofický smysl Teorie Terminologie ve filosofii (2) Testovatelnost ve filosofii (2) Text (6) Thalés z Milétu (2) Theologie (15) Tolerance (6) Totožnost (identita) Tradice (2) Transcendence Transcendentní ve světě Trapnost těch „nahoře“ Trojice (3) Trvalost Trvání a změna Tvorba (3) Tvořivé dění ve světě Tvář boží (2) Tázání (3) Téličnost Tématizace a ,předmět‘ Tělesa smysly vnímatelná a nevnímatelná dle Aristotela Tělesnost Tělo Událost (18) Ukazování (se) jsoucna Umění (4) Universita Uroffenbarung Uvědomění Uznání Vallota purpurea Velikost Veritas Dei Vesmír (4) Vina Vize Vladaření Vlastenectví Vlastnění a vlastnictví (2) Vláda (κυβερναω) Vláda „vyššího“ (co „má být“) Vnitřní (14) Vnímavost (2) Vnímání Vnější - vnitřní Vynález x vynalezené Vznik (4) Vzpomínky (3) Vztah (3) Válka (3) Víra (24) Východiska filosofická (a otázky) Výhra Výklad a jeho cíl Výrok Vývoj (2) Vývratek Význam (4) Výzva (3) Věc Věda (5) Vědečtí pracovníci Vědomí (5) Vědění (2) Věrnost - zásada Věčnost (nesmrtelnost) Všechno Zacílenost Zanikání Zapomenuté v myšlení Zapomenuté v myšlení (a nemyšlené) Zbabělost Zbožnost Zbožnost (víra) Zdatnost - vymezení Zdravý rozum Zeď nářků lidstva Zjevné a nezjevné Zjevování (2) Zjevování (se) jsoucna (3) Zkušenost Zlo (4) Změna (7) Znamení (3) Znamení potopy Znamení časů Znepokojivé Zpředmětnění (2) Zpředmětňování a pohyb Zpředmětňování jako problém Zrak a nitro Zrod (3) Zábava Záchrana (spása) Základy Zákon přirozený Zákony a právo (2) Zánik (3) Zápas slov (a moudrost) Závist (10) Získané x samorostlé Zůstávající Údiv Údiv nebo zájem ? Úkaz (ukazování se) Úkaz a fenomén Úkaz a jev Úzkost a čas Účelnost Čas (27) Český jazyk (srovnání s řečtinou) Češství v Evropě Čin Činnost Čistý a nečistý Člověk (19) Člověk – uměřenost Čtení textu (ffického) Část Řecko (staré) – odkaz Řeč (3) Šimsa, Jaroslav (2) Špatné - dobré Šílenství a rozumnost Žertování Žijící Život (21) „Danost“ a dávání (se) „Jest“ - co to znamená? „Nic“ jako „zdroj“ „Niternost“ (duše) „Otrávenost“ „Předmět“ a subjektivita „Sein-lassen“ u Heideggera „Skutečnost“ (za „s.“ považovaná) „Smysl“ (poslední) „Svět“ nepředmětnosti „to pravé“ a „životní obrat“ „to pravé“ jako „nepřirozené“