LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


(das) Umgreifende u Jasperse (to) Pravé (správné) (to) Pravé a „to nepravé“ (to) budoucí a kritika ,Pravditi‘ - praviti ,Zpředmětňování‘ a metafyzika 60. leta (v ČSSR) <i>Transcendetálie AISTHÉSIS ARCHÉ (9) ARETÉ Absolutno (2) Absurdita Acer atropurpurea Adaptace a prostředí Adaptace jako kognitivní proces Adventivní (-nost) Adventivní skutečnosti Adventivní „dění“ Adventus (přicházení) Aforismy Akademismus Akce Aktivismus Aktivita (4) Aktuálnost (4) Alkidamas o přírodě (a „bohu“) Amatérismus Analogia entis Analýza Antecipace Antropický princip Antropologie a teleologie Aporetika a narrativita Archimedés Aristokracie ducha Aristotelés Artefakt x umělecké dílo Atheismus Atomismus v širokém smyslu Autorita Autorství Boj Bonhoeffer, D. (2) Bougainvillea glabra Broskvoň - ošetření Budoucnost (41) Buňka Bytí (22) Bůh (17) Cavendish, Henry Georges Celek (10) Cesta (4) Cestování a filosofie Charakter Charta 77 Chelčický, Petr Chuť žít Chórismos (2) Co jest Contingentia rerum Credere Ctnost (3) Cíl (3) DYNAMIS (7) Dalajláma Danost (2) Dané a pravé Definice Demokracie (3) Denaturace přírody a člověk Denotace Denotát Deník (psaný) Deprese (2) Descartes Determinace Dialektika (3) Dialektika (marxistická) Dialog (10) Dictamnus albus L. - třemdava Diktatury Dilemma Diletantismus Diskuse Dluh a situace Dluh a život (2) Doba (3) Dobro (5) Dobré - špatné Dobré x správné Dogmatika Dogmatismus a skepse Dojem a myšlenka Dokončení (stati) Domestikace a evoluce (2) Domov Dovršení - konec Drama Draslo pro vyzrávání Dualismus Duch (4) Duše (13) Dílo a jeho život Dílo umělecké (samo) Dílo veliké (a usilovnost) Dílo, činnost Dějiny (10) Dění (5) EPISTÉMÉ EPOCHÉ ERGON Emancipované elementy Emigrace vnitřní Emoce Energie Entropie Eratosthenés Estetika a selekční tlak Etika (3) Eukleidés Evangelium Evoluce (8) Evropa (3) Existence (9) Experiment (6) Explikace Extenze jazykového výrazu Extenzionalita FYSIS (10) Fachidiot Fakta (3) Fakticita Faktum a smysl (2) Fantazie ve filosofii Fenomenologie (10) Fenomén (5) Filologos (jako nové slovo) Filosof (3) Filosofická propedeutika Filosofický přístup (3) Filosofie (134) Filosofování (2) Filosofové (2) Finalita Freud, S. Gabriel Marcel a Heidegger Galaxie - nejstarší (2) Genetika a „text“ Genius a talent Halucinogenní drogy Heidegger, Martin (6) Hejdánek, Ladislav (8) Herder (2) Hermeneutika (6) Hloupost jako hřích Hmota Hodnoty (3) Hromádka, J.L. (2) Humanismus (3) Humanita sokratovská Husserl, Edm. (2) Hybatel ,první‘ a negentropie Hybatel první Idea (15) Identita (6) Ideologie (3) Individualita a lidská práva Individuum Intellectus Intelligere Intence (2) Intencionalita (3) Intencionalita jako fenomén Intencionální objekt (2) Intencionální předmět Intentum (= míněné) (2) Intenzionalita Interes(ovanost) (2) Interpretace Intolerance Intuice (3) Invariant Iracionálnost a racionálnost Jan evangelista Jaspers, Karl Jazyk (17) Jedinečnost Jedno (3) Jednota (2) Jednotlivina (3) Jednání Jev (2) Ježíš (7) Jistota Jméno Jsoucna (3) Jsoucno (8) Jsoucí (6) Kalkul Kant o prostoru a čase Katolicismus Katolictví Kauzalismus Kauzalita (10) Kipling, Rudyard Klam Kolář, Jiří Komenský o pravdě Komunismus (9) Konec (2) Konstanty (2) Konstrukce - oprávněnost Konstrukce myšlenkové Konstrukce pojmové (7) Kontext (2) Kontingence (3) Korelace (a korelát) Korelát intencionálního aktu Kormidlování, -ati (κυβερναω) Kosík, Karel (8) Kosíkova dialektika Koucký, Vladimír Kritika (3) Krize (3) Království „ne z tohoto světa“ Kult osobnosti Křesťanství (16) Křivda LEMBERG Eugen LOGOS (3) Legalismus - mravní Levice a pravice Lež (2) Liberalismus Lid (hlas lidu) Lidská práva (31) Life Logika (2) MATHÉMATA MV Machovec o Ježíšovi (3) Maieutika (2) Maloměšťáctví české Maloměšťák literární Masaryk, Tomáš Garrigu (7) Matematika (2) Matematizace a celek Metafora (-ičnost) (2) Metafyzika (30) Metajazyk Metoda výkladu (filosofického) dle Aristotela Milosrdenství a hněv Milost Minulost (5) Mladík (2) Mluva Mládenec jako intencionální objekt (2) Množina Moc (2) Modality Modely myšlenkové Monáda (2) Morálka (4) Moudrost (5) Možnost (11) Mravní orientace Mravní zákony Mravní zásady Mrtvé tělo Mrtví Muž vynikající Mysl a tělo (Mind - Body) Mystika (3) Mythos (4) Myšlenka (19) Myšlené Myšlení (14) Má být Méontologie (2) Míněné (= intentum) (2) Míněné (předpojmové) Mínění a jistota NOÉSIS Naděje (6) Nahlédnutí Nahodilost (2) Nahoře Napodobování Narativita (6) Navazování Ne-dané a nedatelné Ne-jsoucí Ne-předmět Ne-předmětné (2) Nebesa v bibli Negativní platonismus (3) Negentropie - jako pohyb Negování (názorů, myšlenek) Nejsoucí (5) Nekonečno (2) Nemoc Neomezenost Neomezené (APEIRON) Nepatrnost (význam slova) Nepojmovost Nepředmětnost (30) Nepřítel (11) Nesmrtelnost (2) Nesmysl Nespokojenost - a Nespravedlnost vůči nepřítomným Nevyslovené (nevyřčené) Nevyřčené (nevyslovené) Nezjevné a zjevné Nic (7) Nietzsche, Friedrich Nihilismus (3) Niternost (6) Nitro (3) Ničení a tvoření Noc (2) Non-objektivita a objektivita Non-objektivita a objektivizace Normy (2) Nové (11) Nutnost (2) Náboženskost Náboženství (7) Nálada (2) Nápad (4) Náprava (3) Národ (3) Něco a „nic“ Obec a „přirozenost“ (2) Objekt (2) Objektivita (3) Objektivizace (2) Objev (2) Občanská společnost Oběti Odcizení a pravost (2) Odloučenost při zkoumání Odpor Odpovědnost (7) Odpovědní tiskopis… Odpověď (2) Odvaha k experimentům Odvrácení (od Boha) Omezenec učený Omezení (-nost) Omyl Ontika Ontologická zkušenost Ontologie (4) Ontologika Opakování - smrt Opakování nepravé Opice a spravedlnost Organismus a reaktibilita (vzrušivost) Orientace (6) Osobnost (2) Ostatek Osud Osvícenství Osvětí Otázka (15) Otázky (3) Ovce a ovčinec Ovoce nést PERIECHON (4) PSYCHÉ Paměti Paměť (4) Papež Paradigma(ta) a jeho (jejich) změny Partitura osudu Pascal - jeho „Myšlenky“ Patočka, Jan (5) Patrnost (význam slova) Pavel apoštol a filosofie Perpetuita nepravá Perspektiva a smutek Philosophia prima Platonism politický Platonismus negativní (3) Platonismus pozitivní Platonismus pozitivní (a negativní Platón - nepsaná doktrina Platón a psaná filosofie Pochybnosti (2) Poddajnost Podstata Pohotovost (připravenost) Pohyb (15) Pojem (31) Pojmovost (9) Pojmy (6) Polemika Polis a filosofie Politika (6) Pomáhat si (pojišťovat se) Porozumění (6) Poslání Postdekonstrukce Postmoderna a sofistika Postmodernismus Postmoderní Poutnictví Povinnost Poznání Počátek (6) Počátky (2) Pragmatika (2) Pravda (224) Pravdivost (5) Pravdomluvnost Pravice a levice Pravidla (2) Pravost (2) Pravé a dané Pravé x nepravé Pravé – nepravé Pravý Pravý a nepravý Praxe a tělesnost Prima philosophia Principy Problém (15) Proces Prohnilost (hříšnost) Prohra Proletariát akademický Proměnlivost Propedeutika filosofická Prorok Prostor (3) Protivenství Provinilost a reflexe První hybatel Práva (5) Právní filosofie Právo (19) Psaní (tvorba) Psaní pojednání Pseudověci Psychologie Písařská škola (školní tabulky z města Uru) Písecký, Václav 1482-1511 Písecký, Václav o univerzitě (pražské) 1482-1511 Písecký, Václav o českém jazyku 1482-1511 Písmactví Přechodnost a trvalost Před-dějinné lidstvo Předfilosofie Předmět (17) Předmětnost (9) Přednášení Předpojmovost (2) Předpojmovost a narativita Předpoklady Překlad a výklad (2) Překlady ve filosofii Překonat (3) Přicházející Přirozenost (4) Přirozenou povahou (φύσει) Přirozená práva Přirozené (samorostlé) Přirozené právo (2) Přirozený celek (= pravý celek) Přirozený celek u Aristotela Přirozený svět Přirozený zákon Přirozený řád vesmíru (a „lidská práva“) Příběh (2) Příchod (přicházení) (2) Příklady ve filosofii Příroda (13) Přítel Přítomnost (6) Původ (2) Racionálnost a iracionálnost Radikální zlo Rakousko Reagování Reakce a akce (subjektu) Reakce a „zpětné“ působení Reaktibilita (5) Realismus (2) Realita Recepce („vědomostí“) Reflexe (12) Rejchrt, Miloš Relativismus a subjektivita Relativnost historická Religiozita Resistence Revoluce Riziko a život Rozhodnutí Rozhovor (3) Rozum (3) Rádl, Emanuel (18) Rétorika (jako zápas slov - a moudrost) Růst SOLI DEO GLORIA SRŮST (SYMFYSIS) SYMFYSIS Samodanost a předmětnost (2) Samorostlé (≈ přirozené) Samota Sebepoznání Sebevražda Sekularizace a religiozita Setkání Situace Sjednocenost organická a subjekt Skepse a dogmatismus Skrytost Skutečnost (7) Slova (9) Smrt (8) Smutek a perspektiva Smysl (35) Socialismus Sofistika (2) Sokratismus Soud (2) Sourozsažnost (pojmů) Sousvětí, okolí, svět Souvislosti Souček, J. B. (5) Spasení Spisovatel Spravedlivost Spravedlnost (7) Správnost a situačnost Správnost x danost Správné - nesprávné Spása (záchrana) Struktura Studenti Studium Stát (2) Stísněnost ducha Subjekt (59) Subjektivita (2) Subjektivnost x psychičnost Subjektivně-vnitřní (a skutečnost) Subjekty a „svět“ Subjekty nejnižších úrovní Svatá země a Abram Svoboda (44) Svobody a povinnosti v liberalismu Svědectví (o skutečnostech) Svědomí a reflexe Svět (15) Svět, okolí, sousvětí Světlo vnitřní Světové dění: nové a opakování Světskost a svět Symbol (2) Symbolika logická Synonyma Syntaktika Syntax logická Syntax(e) Synthese Systém SÉMA (σήμα) Sám sebou (být) Sázka (život) Sémantika Sémantika logická Sémiotika Síla (DYNAMIS) Sókratés (3) Talent a genius Technika (2) Teleologie a antropologie Teleonomie (2) Tematizace Teologie - filosofický smysl Teorie Terminologie ve filosofii (2) Testovatelnost ve filosofii (2) Text (6) Thalés z Milétu (2) Theologie (15) Tolerance (6) Totožnost (identita) Tradice (2) Transcendence Transcendentalismus Transcendentní ve světě Trapnost těch „nahoře“ Trojice (3) Trvalost Trvání a změna Tvorba (5) Tvořivé dění ve světě Tvář boží (2) Tázání (3) Téličnost Tématizace a ,předmět‘ Tělesa smysly vnímatelná a nevnímatelná dle Aristotela Tělesnost (3) Tělo (2) Událost (18) Ukazování (se) jsoucna Umění (4) Universita Uroffenbarung Uvědomění Uznání Vallota purpurea Velikost Veritas Dei Vesmír (4) Vina Vize Vlastenectví Vlastnění a vlastnictví (2) Vláda (κυβερναω) Vláda „vyššího“ (co „má být“) Vnitřek – vnějšek (2) Vnitřní (16) Vnímavost (2) Vnímání Vnějšek (2) Vnější - vnitřní Vnější a vnitřní (2) Vynález x vynalezené Vyčerpat téma (nebo problematiku) Vzdělání filosofické Vznik (4) Vzpomínky (3) Vztah (3) Válka (3) Víra (28) Východiska filosofická (a otázky) Výhra Výklad a jeho cíl Výrok Vývoj (3) Vývratek Význam (4) Výzva (3) Věc Věda (5) Vědecká metodologie Vědečtí pracovníci Vědomí (6) Vědění (2) Věrnost - zásada Všechno World Zacílenost Zanikání Zapomenuté v myšlení Zapomenuté v myšlení (a nemyšlené) Zbabělost Zbožnost Zbožnost (víra) Zdatnost - vymezení Zdravý rozum Zeď nářků lidstva Zjevné a nezjevné Zjevování (2) Zjevování (se) jsoucna (3) Zkušenost (3) Zlo (4) Změna (8) Znamení (3) Znamení potopy Znamení časů Znepokojivé Zpředmětnění (2) Zpředmětňování a pohyb Zpředmětňování jako problém Zrak a nitro Zrod (3) Zábava Záchrana (spása) Základy Zákon přirozený Zákony a právo (2) Zánik (3) Zápas slov (a moudrost) Zásady bezpodmínečné Závist (10) Získané x samorostlé Zůstávající Údiv Údiv nebo zájem ? Úkaz (ukazování se) Úkaz a fenomén Úkaz a jev Úpadek Úzkost a čas Účelnost Čas (36) Český jazyk (srovnání s řečtinou) Četba (filosofická) Češství v Evropě Činnost Čistý a nečistý Člověk (24) Člověk – uměřenost Čtení textu (ffického) Část Řecko (staré) – odkaz Řeč (3) Řím – druhý rozpad (dnes) Šalda, F.X. Šalda, František Xaver Šimsa, Jaroslav (2) Špatné - dobré Šílenství a rozumnost Žertování Žijící Život (24) „Danost“ a dávání (se) „Epoché“ („vyřazení“) „Jest“ - co to znamená? „Já“ jako primum principium „Nic“ jako „zdroj“ „Niternost“ (duše) „Otrávenost“ „Předběh“ „Předmět“ a subjektivita „Sein-lassen“ u Heideggera „Skutečnost“ (za „s.“ považovaná) „Smysl“ (poslední) „Svět“ nepředmětnosti „to pravé“ a „životní obrat“ „to pravé“ jako „nepřirozené“