LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


(das) Religiöse und der Tod (das) Umgreifende (2) (das) Umgreifende u Jasperse (to) Pravé (správné) (to) Pravé a „to nepravé“ ,Pravditi‘ - praviti ,Zpředmětňování‘ a metafyzika 60. leta (v ČSSR) <i>Transcendetálie ARCHÉ (9) Absolutno (2) Absurdita Acer atropurpurea Adaptace a prostředí Adaptace jako kognitivní proces Adventivní (-nost) Adventivní skutečnosti Adventivní „dění“ Adventus (přicházení) Aforismy Akademismus Aktivismus Aktivita (3) Aktuálnost (4) Alkidamas o přírodě (a „bohu“) Amatérismus Analogia entis Analýza Antropický princip Aporetika a narrativita Archimedés Aristokracie ducha Aristotelés (3) Artefakt x umělecké dílo Atomismus v širokém smyslu Autorita Autorství Begriff (5) Bible (není svatá) Biologický názor světový Boj Bonhoeffer, D. (2) Bougainvillea glabra Broskvoň - ošetření Budoucnost (37) Buňka Bytí (17) Bůh (19) Causalität Cavendish, Henry Georges Celek (7) Cesta (4) Cestování a filosofie Charakter Charta 77 Chelčický, Petr Chuť žít Co jest Contingentia rerum Credere Ctnost (2) Cíl (3) DYNAMIS (7) Dalajláma Dané a pravé Darwin Definice Demokracie (4) Denaturace přírody a člověk Denotace Denotát Deník (psaný) Deprese Descartes Determinace Dialektika (2) Dialog (11) Dictamnus albus L. - třemdava Diktatury Dilemma Diletantismus Diskuse Dluh a život (2) Doba (2) Dobro (4) Dobré - špatné Dobré x správné Dogmatika Dogmatismus a skepse Dojem a myšlenka Dokončení (stati) Domestikace a evoluce (2) Domov Dovršení - konec (2) Drama Draslo pro vyzrávání Dualismus Duch (3) Duše (14) Dávní lidé (starší, zemřelí) Dílo a jeho život Dílo veliké (a usilovnost) Dílo, činnost Dějiny (10) Dění (5) EPOCHÉ ERGON Emancipované elementy Emigrace vnitřní Emoce Empirismus Energie Entropie Eratosthenés Erkenntnis der Zeit Estetika a selekční tlak Etika (3) Eukleidés Evangelium Evoluce (8) Evropa (2) Existence (5) Existenciální Experiment (6) Explikace Extenze jazykového výrazu Extenzionalita FYSIS (11) Fachidiot Fakta (4) Fakticita Faktum a smysl (2) Fenomenologie (6) Fenomén (3) Filologos (jako nové slovo) Filosof (4) Filosofická propedeutika Filosofický přístup (3) Filosofie (115) Filosofování (3) Filosofové (3) Finalita Freud, S. Freunde (falsche) Fysika Gabriel Marcel a Heidegger Galaxie - nejstarší (2) Gegenstand Gegenständlichkeit Geistigkeit und Wert Genetika a „text“ Genius a talent Geschichtliche Wirklichkeit Glaube und Wahrheit Halucinogenní drogy Hebrejské myšlení Heidegger, Martin (4) Hejdánek, Ladislav (8) Hermeneutika (6) Historické prvky (2) Hloupost jako hřích Hmota Hodnoty (5) Hromádka, J.L. (2) Humanismus Humanitní program (nedostatečnost) Husserl, Edm. (2) Hybatel ,první‘ a negentropie Hybatel první Idea (5) Identita (4) Ideologie Individualita a lidská práva Individuum Intellectus Intelligere Intence (2) Intencionalita (3) Intencionalita jako fenomén Intencionální objekt (2) Intencionální předmět Intentum (= míněné) (2) Intenzionalita Interes(ovanost) (2) Interpretace Intolerance Intuice (3) Invariant Iracionálnost a racionálnost Jan evangelista Jazyk (11) Jedinečnost Jedno (3) Jednota (3) Jednotlivina (3) Jev (2) Ježíš (7) Jistota Jméno Jsoucna (2) Jsoucno (7) Jsoucí (4) Kalkul Kant o prostoru a čase Katolicismus Katolictví Kauzalismus Kauzalita (11) Klam Kolář, Jiří Komenský o pravdě Komunismus (9) Konec (3) Konstanty (2) Konstrukce - oprávněnost Konstrukce myšlenkové Konstrukce pojmové (7) Kontext (2) Kontingence (3) Korelace (a korelát) Korelát intencionálního aktu Kormidlování, -ati (κυβερναω) Kosík, Karel (8) Koucký, Vladimír Kritika (3) Krize (4) Království „ne z tohoto světa“ Křesťanství (18) Křivda LEMBERG Eugen LOGOS (3) Leben - historisches Legalismus - mravní Levice a pravice Lež (3) Liberalismus Lid (hlas lidu) Lidská práva (31) Logika (2) MV Machovec o Ježíšovi (3) Maieutika (2) Maloměšťáctví české Maloměšťák literární Marxismus Masaryk, Tomáš Garrigu (5) Matematika (3) Menschenverstand gemeiner Metafora (-ičnost) (2) Metafyzika (23) Metajazyk Metoda výkladu (filosofického) dle Aristotela Milosrdenství a hněv Milost (2) Minulost (4) Mladík (2) Mluva Mládenec jako intencionální objekt (2) Množina Moc (2) Modality Modely myšlenkové Modlitba Monismus Monáda (2) Morálka Morální řád Morální život Moudrost (5) Možnost (11) Mravní zákony Mravní zásady Mrtvé tělo Mrtví Muž vynikající Mysl a tělo (Mind - Body) Mystika (2) Mythos (4) Myšlenka (17) Myšlené Myšlení (15) Má být Méontologie (2) Míněné (= intentum) (2) Míněné (předpojmové) Mínění a jistota Nadpředmětné Naděje (6) Nahlédnutí Nahodilost (2) Nahoře Napodobování Narativita (6) Navazování Ne-jsoucí Ne-předmět Ne-předmětné (2) Nebesa v bibli Negativní platonismus (2) Negentropie - jako pohyb Negování (názorů, myšlenek) Nejsoucí (4) Nekonečno (2) Nemoc Neomezenost Nepatrnost (význam slova) Nepojmovost Nepředmětnost (28) Nepřítel (4) Nesmrtelnost (2) Nesmysl Nespokojenost - a Nespravedlnost vůči nepřítomným Neues Testament Nevyslovené (nevyřčené) Nevyřčené (nevyslovené) Nezjevné a zjevné Nic (6) Nietzsche, Friedrich Nihilismus (6) Niternost (6) Nitro (2) Ničení a tvoření Noc (2) Normy (2) Nové (11) Nutnost (2) Náboženskost Náboženství (7) Náhoda Nálada (2) Nápad (4) Náprava (3) Národ (3) Obec a „přirozenost“ (2) Objekt (3) Objektivita (2) Objev (2) Objímající (2) Občanská společnost Oběti Odloučenost při zkoumání Odpor Odpovědnost (7) Odpovědní tiskopis… Odpověď (2) Odvaha k experimentům Odvrácení (od Boha) Omezenec učený Omezení (-nost) Omyl Ontika Ontologie (3) Ontologika Opakování - smrt Opice a spravedlnost Organismus a reaktibilita (vzrušivost) Orientace (6) Originalita a předchůdci (dějiny) Osobnost Ostatek Osud Osvětí Otázka (17) Otázky (3) Ovce a ovčinec Ovoce nést PERIECHON (6) Paměti Paměť (3) Papež Paradigma(ta) a jeho (jejich) změny Partitura osudu Pascal - jeho „Myšlenky“ Patočka, Jan (5) Patrnost (význam slova) Pavel apoštol a filosofie Perspektiva a smutek Philosophiegeschichte Platonism politický Platonismus negativní (2) Platonismus pozitivní Pochopení Pochybnosti (2) Podstata Pohotovost (připravenost) Pohyb (13) Pojem (36) Pojmovost (8) Pojmy (4) Pokrok (3) Polemika Polis a filosofie Politika (2) Pomáhat si (pojišťovat se) Porozumění (7) Poslání (2) Posměch Postdekonstrukce Postmoderna a sofistika Postmodernismus Postmoderní Poutnictví Povinnost Poznání Počátek (6) Počátky (2) Pragmatika (2) Pragmatismus Prague (Praha) Pravda (229) Pravdivost (5) Pravdomluvnost Pravice a levice Pravidla (2) Pravé a dané Pravý a nepravý Principy Problém (15) Proces Program Prohnilost (hříšnost) Prohra Proletariát akademický Proměnlivost Propedeutika filosofická Prorok Prostor (3) Protestování (4) Protivenství Provinilost a reflexe První hybatel Práva (5) Právní filosofie Právo (19) Psaní (tvorba) Psaní pojednání Pseudověci Psychologie Písařská škola (školní tabulky z města Uru) Písecký, Václav 1482-1511 Písecký, Václav o univerzitě (pražské) 1482-1511 Písecký, Václav o českém jazyku 1482-1511 Písmactví Přechodnost a trvalost Přechodná doba Před-dějinné lidstvo Předfilosofie Předmět (18) Předmětnost (8) Přednášení Předpojmovost (2) Předpojmovost a narativita Předpoklady Překlad a výklad (2) Překlady ve filosofii Překonat (3) Přesvědčení („víra“) ve vědě Přicházející Přirozenost (4) Přirozenou povahou (φύσει) Přirozená práva Přirozené (samorostlé) Přirozené právo (2) Přirozený celek (= pravý celek) Přirozený celek u Aristotela Přirozený svět Přirozený zákon Přirozený řád vesmíru (a „lidská práva“) Přátelé (falešní) Příběh (2) Příchod (přicházení) (2) Příklady ve filosofii Příroda (12) Přítomnost (3) Původ (3) Racionálnost a iracionálnost Radikální zlo Rakousko Reagování Reakce a akce (subjektu) Reakce a „zpětné“ působení Reaktibilita (5) Realismus (3) Realita Recepce („vědomostí“) Reflexe (9) Reforma contra „úpadek“ Rejchrt, Miloš Relativismus a subjektivita Relativnost historická Religion Religiozita (2) Resistence Revoluce Rezignace (nekonečná) Riziko a život Rozhodnutí Rozhovor (3) Rozum (2) Rádl, Emanuel (9) Rétorika (jako zápas slov - a moudrost) Růst (2) SOLI DEO GLORIA SRŮST (SYMFYSIS) SYMFYSIS Samorostlé (≈ přirozené) Samota Schleiermacher (12) Sebepoznání Sebevražda Sein Sein u. Leben Sekularizace a religiozita Setkání Sjednocenost organická a subjekt Skepse a dogmatismus Skrytost Skutečnost (10) Slova (8) Smrt (8) Smutek a perspektiva Smysl (29) Smích (3) Sofistika Sokratismus Soud Souvislosti Souček, J. B. (5) Spasení Spinoza Spisovatel Spravedlivost Spravedlnost (7) Správnost a situačnost Správnost x danost Správné - nesprávné Spása (záchrana) Stern, Wiliam Struktura Studenti Studium Stát (3) Stísněnost ducha Subjekt (57) Subjektivita (2) Subjekty a „svět“ Subjekty nejnižších úrovní Svatá země a Abram Svoboda (41) Svobody a povinnosti v liberalismu Svědectví (o skutečnostech) Svědomí a reflexe Svět (18) Světlo vnitřní Světové dění: nové a opakování Symbol (2) Symbolika logická Synonyma Syntaktika Syntax logická Syntax(e) Synthese Systém SÉMA (σήμα) Sám sebou (být) Sázka (život) Sémantika Sémantika logická Sémiotika Síla (DYNAMIS) Síla ducha Sókratés Talent a genius Technika (2) Teleonomie (2) Tematizace Teologie - filosofický smysl Teorie (3) Terminologie ve filosofii (2) Testovatelnost ve filosofii (2) Text (6) Thalés z Milétu (2) Theologie (19) Tolerance (7) Totožnost (identita) Tradice (3) Transcendence Transcendentní ve světě Trapnost těch „nahoře“ Trojice (3) Trvalost Trvání a změna Tvorba (3) Tvořivé dění ve světě Tvář boží (2) Tázání (3) Téličnost Tématizace a ,předmět‘ Tělesa smysly vnímatelná a nevnímatelná dle Aristotela Tělesnost Tělo Událost (20) Ukazování (se) jsoucna Umění (6) Universita Uroffenbarung Uvědomění Uznání Vallota purpurea Velikost Veritas Dei Vesmír (4) Vina Vize Vlastenectví Vlastnění a vlastnictví (2) Vláda (κυβερναω) Vláda „vyššího“ (co „má být“) Vnitřní (15) Vnímavost (2) Vnímání Vnější - vnitřní Vynález x vynalezené Vznik (4) Vzpomínky (3) Vztah (3) Válka (3) Víra (27) Východiska filosofická (a otázky) Výhra Výklad a jeho cíl Výrok Výsměch Vývoj (2) Vývratek Význam (4) Výzva (3) Věc Věda (6) Vědečtí pracovníci Vědomí (5) Vědění (2) Věrnost - zásada Všechno Vůle Wahrheit Wahrheit und Glaube Wert Werte und Wertbezogenheit Wirklichkeit - lebendige Wissenschaftlichkeit der Philosophie Zacílenost Zahl und Zahlensystem Zanikání Zapomenuté v myšlení Zapomenuté v myšlení (a nemyšlené) Zbabělost Zbožnost Zbožnost (víra) Zdatnost - vymezení Zdravý rozum Zeit und Wirklichkeit Zeď nářků lidstva Zjevné a nezjevné Zjevování (2) Zjevování (se) jsoucna (3) Zkušenost (2) Zlo (4) Změna (8) Znamení (3) Znamení potopy Znamení časů Znepokojivé Zpředmětnění (2) Zpředmětňování a pohyb Zpředmětňování jako problém Zrak a nitro Zrod (3) Zufall Zukunft bei Bloch Zábava (2) Záchrana (spása) Základ Základy Zákon přirozený Zákony a právo (2) Zánik (3) Zápas slov (a moudrost) Závist (10) Získané x samorostlé Zůstávající das Ewig-Gleichbleibende s Umgreifende Údiv Údiv nebo zájem ? Úkaz (ukazování se) Úkaz a fenomén Úkaz a jev Úzkost a čas Účelnost Čas (28) Český jazyk (srovnání s řečtinou) Češství v Evropě Činnost Čistý a nečistý Člověk (19) Člověk – uměřenost Čtení textu (ffického) Část (2) Číselná soustava Řecko (staré) – odkaz Řeč (5) Šachová hra Šimsa, Jaroslav (2) Špatné - dobré Šílenství a rozumnost Žertování (2) Žijící Život (22) „Danost“ a dávání (se) „Jest“ - co to znamená? „Nic“ jako „zdroj“ „Niternost“ (duše) „Nitro“ světa „Objímající“ (a subjekt-objekt) „Otrávenost“ „Předmět“ a subjektivita „Sein-lassen“ u Heideggera „Skutečnost“ (za „s.“ považovaná) „Smysl“ (poslední) „Svět“ nepředmětnosti „Síla“ a umění „Síla“ a „zázračné“ „Zázračné“ „to pravé“ a „životní obrat“ „to pravé“ jako „nepřirozené“