LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


(das) Religiöse und der Tod (das) Umgreifende (2) (das) Umgreifende u Jasperse (to) Pravé (správné) (to) Pravé a „to nepravé“ (to) budoucí a kritika ,Pravditi‘ - praviti ,Zpředmětňování‘ a metafyzika 60. leta (v ČSSR) <i>Transcendetálie AISTHÉSIS ARCHÉ (9) ARETÉ Absolutno (2) Absurdita Acer atropurpurea Adaptace a prostředí Adaptace jako kognitivní proces Adventivní (-nost) Adventivní skutečnosti Adventivní „dění“ Adventus (přicházení) Aforismy Akademismus Akce Aktivismus Aktivita (4) Aktuálnost (4) Alkidamas o přírodě (a „bohu“) Amatérismus Analogia entis Analýza Antecipace Antropický princip Antropologie a teleologie Aporetika a narrativita Archimedés Aristokracie ducha Aristotelés (2) Artefakt x umělecké dílo Atheismus Atomismus v širokém smyslu Autorita Autorství Begriff (5) Bible (není svatá) Boj Bonhoeffer, D. (2) Bougainvillea glabra Broskvoň - ošetření Budoucnost (46) Buňka Bytí (25) Bůh (19) Causalität Cavendish, Henry Georges Celek (11) Cesta (4) Cestování a filosofie Charakter Charta 77 Chelčický, Petr Chuť žít Chórismos (2) Co jest Contingentia rerum Credere Ctnost (3) Cíl (3) DYNAMIS (7) Dalajláma Danost (2) Dané a pravé Darwin Definice Demokracie (3) Denaturace přírody a člověk Denotace Denotát Deník (psaný) Deprese (2) Descartes Determinace Dialektika (3) Dialektika (marxistická) Dialog (11) Dictamnus albus L. - třemdava Diktatury Dilemma Diletantismus Diskuse Dluh a situace Dluh a život (2) Doba (3) Dobro (5) Dobré - špatné Dobré x správné Dogmatika Dogmatismus a skepse Dojem a myšlenka Dokončení (stati) Domestikace a evoluce (2) Domov Dovršení - konec (2) Drama Draslo pro vyzrávání Dualismus Duch (5) Duše (13) Dávní lidé (starší, zemřelí) Dílo a jeho život Dílo umělecké (samo) Dílo veliké (a usilovnost) Dílo, činnost Dějiny (12) Dění (5) EPISTÉMÉ EPOCHÉ ERGON Emancipované elementy Emigrace vnitřní Emoce Empirismus Energie Entropie Eratosthenés Erkenntnis der Zeit Estetika a selekční tlak Etika (3) Eukleidés Evangelium Evoluce (8) Evropa (3) Existence (10) Existenciální Experiment (6) Explikace Extenze jazykového výrazu Extenzionalita FYSIS (12) Fachidiot Fakta (3) Fakticita Faktum a smysl (2) Fantazie ve filosofii Fenomenologie (10) Fenomén (5) Filologos (jako nové slovo) Filosof (4) Filosofická propedeutika Filosofický přístup (3) Filosofie (139) Filosofování (3) Filosofové (3) Finalita Freud, S. Freunde (falsche) Fysika Gabriel Marcel a Heidegger Galaxie - nejstarší (2) Gegenstand Gegenständlichkeit Geistigkeit und Wert Genetika a „text“ Genius a talent Geschichtliche Wirklichkeit Glaube und Wahrheit Halucinogenní drogy Hebrejské myšlení Heidegger, Martin (7) Hejdánek, Ladislav (8) Herder (2) Hermeneutika (6) Hloupost jako hřích Hmota Hodnoty (5) Hromádka, J.L. (2) Humanismus (3) Humanita sokratovská Husserl, Edm. (2) Hybatel ,první‘ a negentropie Hybatel první Idea (15) Identita (6) Ideologie (3) Individualita a lidská práva Individuum Intellectus Intelligere Intence (2) Intencionalita (3) Intencionalita jako fenomén Intencionální objekt (2) Intencionální předmět Intentum (= míněné) (2) Intenzionalita Interes(ovanost) (2) Interpretace Intolerance Intuice (3) Invariant Iracionálnost a racionálnost Jan evangelista Jaspers, Karl Jazyk (18) Jedinečnost Jedno (3) Jednota (3) Jednotlivina (3) Jednání Jev (2) Ježíš (6) Jistota Jméno Jsoucna (3) Jsoucno (8) Jsoucí (7) Kalkul Kant o prostoru a čase Katolicismus Katolictví Kauzalismus Kauzalita (11) Klam Kolář, Jiří Komenský o pravdě Komunismus (9) Konec (3) Konstanty (2) Konstrukce - oprávněnost Konstrukce myšlenkové Konstrukce pojmové (7) Kontext (2) Kontingence (3) Korelace (a korelát) Korelát intencionálního aktu Kormidlování, -ati (κυβερναω) Kosík, Karel (8) Kosíkova dialektika Koucký, Vladimír Kritika (3) Krize (4) Království „ne z tohoto světa“ Kult osobnosti Křesťanství (17) Křivda LEMBERG Eugen LOGOS (3) Leben - historisches Legalismus - mravní Levice a pravice Lež (3) Liberalismus Lid (hlas lidu) Lidská práva (31) Logika (2) MATHÉMATA MV Machovec o Ježíšovi (3) Maieutika (2) Maloměšťáctví české Maloměšťák literární Masaryk, Tomáš Garrigu (7) Matematika (3) Matematizace a celek Menschenverstand gemeiner Metafora (-ičnost) (2) Metafyzika (33) Metajazyk Metoda výkladu (filosofického) dle Aristotela Milosrdenství a hněv Milost (2) Minulost (5) Mladík (2) Mluva Mládenec jako intencionální objekt (2) Množina Moc (2) Modality Modely myšlenkové Modlitba Monismus Monáda (2) Morálka (4) Moudrost (5) Možnost (11) Mravní orientace Mravní zákony Mravní zásady Mrtvé tělo Mrtví Muž vynikající Mysl a tělo (Mind - Body) Mystika (3) Mythos (5) Myšlenka (19) Myšlené Myšlení (16) Má být Méontologie (2) Míněné (= intentum) (2) Míněné (předpojmové) Mínění a jistota NOÉSIS Nadpředmětné Naděje (6) Nahlédnutí Nahodilost (2) Nahoře Napodobování Narativita (6) Navazování Ne-dané a nedatelné Ne-jsoucí Ne-předmět Ne-předmětné (2) Nebesa v bibli Negativní platonismus (3) Negentropie - jako pohyb Negování (názorů, myšlenek) Nejsoucí (5) Nekonečno (2) Nemoc Neomezenost Nepatrnost (význam slova) Nepojmovost Nepředmětnost (30) Nepřítel (4) Nesmrtelnost (2) Nesmysl Nespokojenost - a Nespravedlnost vůči nepřítomným Neues Testament Nevyslovené (nevyřčené) Nevyřčené (nevyslovené) Nezjevné a zjevné Nic (8) Nietzsche, Friedrich Nihilismus (7) Niternost (6) Nitro (3) Ničení a tvoření Noc (2) Non-objektivita a objektivita Non-objektivita a objektivizace Normy (2) Nové (12) Nutnost (2) Náboženskost Náboženství (7) Náhoda Nálada (2) Nápad (4) Náprava (3) Národ (3) Něco a „nic“ Obec a „přirozenost“ (2) Objekt (3) Objektivita (3) Objektivizace (2) Objev (2) Objímající (2) Občanská společnost Oběti Odcizení a pravost (2) Odloučenost při zkoumání Odpor Odpovědnost (8) Odpovědní tiskopis… Odpověď (2) Odvaha k experimentům Odvrácení (od Boha) Omezenec učený Omezení (-nost) Omyl Ontika Ontologická zkušenost Ontologie (4) Ontologika Opakování - smrt Opakování nepravé Opice a spravedlnost Organismus a reaktibilita (vzrušivost) Orientace (6) Osobnost (2) Ostatek Osud Osvícenství Osvětí Otázka (17) Otázky (3) Ovce a ovčinec Ovoce nést PERIECHON (6) PSYCHÉ Paměti Paměť (4) Papež Paradigma(ta) a jeho (jejich) změny Partitura osudu Pascal - jeho „Myšlenky“ Patočka, Jan (5) Patrnost (význam slova) Pavel apoštol a filosofie Perpetuita nepravá Perspektiva a smutek Philosophia prima Philosophiegeschichte Platonism politický Platonismus negativní (3) Platonismus pozitivní Platonismus pozitivní (a negativní Platón a psaná filosofie Pochybnosti (2) Poddajnost Podstata Pohotovost (připravenost) Pohyb (15) Pojem (36) Pojmovost (9) Pojmy (6) Pokrok (2) Polemika Polis a filosofie Politika (6) Pomáhat si (pojišťovat se) Porozumění (7) Poslání Posměch Postdekonstrukce Postmoderna a sofistika Postmodernismus Postmoderní Poutnictví Povinnost Poznání Počátek (6) Počátky (2) Pragmatika (2) Pragmatismus Prague (Praha) Pravda (245) Pravdivost (6) Pravdomluvnost Pravice a levice Pravidla (2) Pravost (2) Pravé a dané Pravé x nepravé Pravé – nepravé Pravý a nepravý Praxe a tělesnost Prima philosophia Principy Problém (15) Proces Prohnilost (hříšnost) Prohra Proletariát akademický Proměnlivost Propedeutika filosofická Prorok Prostor (3) Protivenství Provinilost a reflexe První hybatel Práva (5) Právní filosofie Právo (19) Psaní (tvorba) Psaní pojednání Pseudověci Psychologie Písařská škola (školní tabulky z města Uru) Písecký, Václav 1482-1511 Písecký, Václav o univerzitě (pražské) 1482-1511 Písecký, Václav o českém jazyku 1482-1511 Písmactví Přechodnost a trvalost Přechodná doba Před-dějinné lidstvo Předfilosofie Předmět (22) Předmětnost (9) Přednášení Předpojmovost (2) Předpojmovost a narativita Předpoklady Překlad a výklad (2) Překlady ve filosofii Překonat (3) Přicházející Přirozenost (4) Přirozenou povahou (φύσει) Přirozená práva Přirozené (samorostlé) Přirozené právo (2) Přirozený celek (= pravý celek) Přirozený celek u Aristotela Přirozený svět Přirozený zákon Přirozený řád vesmíru (a „lidská práva“) Přátelé (falešní) Příběh (2) Příchod (přicházení) (2) Příklady ve filosofii Příroda (13) Přítomnost (6) Původ (3) Racionálnost a iracionálnost Radikální zlo Rakousko Reagování Reakce a akce (subjektu) Reakce a „zpětné“ působení Reaktibilita (5) Realismus (2) Realita Recepce („vědomostí“) Reflexe (13) Rejchrt, Miloš Relativismus a subjektivita Relativnost historická Religion Religiozita (2) Resistence Revoluce Rezignace (nekonečná) Riziko a život Rozhodnutí Rozhovor (3) Rozum (3) Rádl, Emanuel (18) Rétorika (jako zápas slov - a moudrost) Růst (2) SOLI DEO GLORIA SRŮST (SYMFYSIS) SYMFYSIS Samodanost a předmětnost (2) Samorostlé (≈ přirozené) Samota Sebepoznání Sebevražda Sein Sein u. Leben Sekularizace a religiozita Setkání Situace Sjednocenost organická a subjekt Skepse a dogmatismus Skrytost Skutečnost (10) Slova (8) Smrt (9) Smutek a perspektiva Smysl (35) Smích (3) Socialismus Sofistika (2) Sokratismus Soud (2) Sourozsažnost (pojmů) Sousvětí, okolí, svět Souvislosti Souček, J. B. (5) Spasení Spinoza Spisovatel Spravedlivost Spravedlnost (7) Správnost a situačnost Správnost x danost Správné - nesprávné Spása (záchrana) Struktura Studenti Studium Stát (2) Stísněnost ducha Subjekt (66) Subjektivita (4) Subjektivnost x psychičnost Subjektivně-vnitřní (a skutečnost) Subjekty a „svět“ Subjekty nejnižších úrovní Svatá země a Abram Svoboda (45) Svobody a povinnosti v liberalismu Svědectví (o skutečnostech) Svědomí a reflexe Svět (17) Svět, okolí, sousvětí Světlo vnitřní Světové dění: nové a opakování Světskost a svět Symbol (2) Symbolika logická Synonyma Syntaktika Syntax logická Syntax(e) Synthese Systém SÉMA (σήμα) Sám sebou (být) Sázka (život) Sémantika Sémantika logická Sémiotika Síla (DYNAMIS) Síla ducha Sókratés (3) Talent a genius Technika (2) Teleologie a antropologie Teleonomie (2) Tematizace Teologie - filosofický smysl Teorie (3) Terminologie ve filosofii (2) Testovatelnost ve filosofii (2) Text (6) Thalés z Milétu (2) Theologie (18) Tolerance (7) Totožnost (identita) Tradice (3) Transcendence Transcendentalismus Transcendentní ve světě Trapnost těch „nahoře“ Trojice (3) Trvalost Trvání a změna Tvorba (5) Tvořivé dění ve světě Tvář boží (2) Tázání (3) Téličnost Tématizace a ,předmět‘ Tělesa smysly vnímatelná a nevnímatelná dle Aristotela Tělesnost (3) Tělo (2) Událost (18) Ukazování (se) jsoucna Umění (6) Universita Uroffenbarung Uvědomění Uznání Vallota purpurea Velikost Veritas Dei Vesmír (4) Vina Vize Vlastenectví Vlastnění a vlastnictví (2) Vláda (κυβερναω) Vláda „vyššího“ (co „má být“) Vnitřek – vnějšek (2) Vnitřní (17) Vnímavost (2) Vnímání Vnějšek (2) Vnější - vnitřní Vnější a vnitřní (2) Vynález x vynalezené Vyčerpat téma (nebo problematiku) Vzdělání filosofické Vznik (4) Vzpomínky (3) Vztah (3) Válka (3) Víra (30) Východiska filosofická (a otázky) Výhra Výklad a jeho cíl Výrok Výsměch Vývoj (3) Vývratek Význam (4) Výzva (3) Věc Věda (5) Vědecká metodologie Vědečtí pracovníci Vědomí (6) Vědění (2) Věrnost - zásada Všechno Vůle Wahrheit Wahrheit und Glaube Wert Werte und Wertbezogenheit Wirklichkeit - lebendige Wissenschaftlichkeit der Philosophie Zacílenost Zahl und Zahlensystem Zanikání Zapomenuté v myšlení Zapomenuté v myšlení (a nemyšlené) Zbabělost Zbožnost Zbožnost (víra) Zdatnost - vymezení Zdravý rozum Zeit und Wirklichkeit Zeď nářků lidstva Zjevné a nezjevné Zjevování (2) Zjevování (se) jsoucna (3) Zkušenost (3) Zlo (4) Změna (9) Znamení (3) Znamení potopy Znamení časů Znepokojivé Zpředmětnění (2) Zpředmětňování a pohyb Zpředmětňování jako problém Zrak a nitro Zrod (3) Zufall Zukunft bei Bloch Zábava (2) Záchrana (spása) Základ Základy Zákon přirozený Zákony a právo (2) Zánik (3) Zápas slov (a moudrost) Zásady bezpodmínečné Závist (10) Získané x samorostlé Zůstávající das Ewig-Gleichbleibende s Umgreifende Údiv Údiv nebo zájem ? Úkaz (ukazování se) Úkaz a fenomén Úkaz a jev Úpadek Úzkost a čas Účelnost Čas (37) Český jazyk (srovnání s řečtinou) Četba (filosofická) Češství v Evropě Činnost Čistý a nečistý Člověk (24) Člověk – uměřenost Čtení textu (ffického) Část (2) Číselná soustava Řecko (staré) – odkaz Řeč (5) Řím – druhý rozpad (dnes) Šalda, F.X. Šalda, František Xaver Šimsa, Jaroslav (2) Špatné - dobré Šílenství a rozumnost Žertování (2) Žijící Život (24) „Danost“ a dávání (se) „Epoché“ („vyřazení“) „Jest“ - co to znamená? „Já“ jako primum principium „Nic“ jako „zdroj“ „Niternost“ (duše) „Nitro“ světa „Objímající“ (a subjekt-objekt) „Otrávenost“ „Předběh“ „Předmět“ a subjektivita „Sein-lassen“ u Heideggera „Skutečnost“ (za „s.“ považovaná) „Smysl“ (poslední) „Svět“ nepředmětnosti „Síla“ a umění „Síla“ a „zázračné“ „Zázračné“ „to pravé“ a „životní obrat“ „to pravé“ jako „nepřirozené“