ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Jednoduchost x pravda  ✖ Pravda x nevyvratitelnost  ✖ Jednoduchost x pravda  ✖