ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda a pravdy  ✖

Pravda jako tvůrce | Pravda a pravdy

Jan Patočka (1953)
Základním konceptem celého problému pravdy je tedy Idea jako moc distance, která nás zároveň odkazuje na celek a na naši neade/459/kvátnost k němu. Náš vztah k Ideji je absolutním momentem, který z procesu poznávání nemůže vymizet, momentem absolutní pravdy, která zakládá všecky naše pravdy relativní, lidské a historické, celý proces historického zjevování pravdy. Tento absolutní základ pravdy není však možno kladně a obsahově vyjádřit. Projevuje se kladně a obsahově nepřímo – v historickém procesu, v problematice souběžného a souvztažného procesu osmyslování lidského života a objevování objektivních pravd. Tak se náš celkový vztah k základní pravdě, pravdě-svobodě (pravda je to, co osvobozuje člověka a co tedy, daleko toho, aby bylo lidským dílem, naopak člověka vytváří), vyjadřuje historickou pravdou, historickým zápasem.
Toto vyjádření problému pravdy nahrazuje problematiku adekvace pojmem neadekvace. …
(Problém pravdy z hlediska negativního platonismus, in: 7630, Péče o duši I., Praha 1996, str. 458-59.)
vznik lístku: duben 2004

Zpředmětnění | Pravda a pravdy

Jan Patočka (1953)
Všecko předcházející (inadekvační teorie) je pouze teorie pravd, nikoli teorie pravdy! Běží opět pouze o pravdy jakožto soudy či výroky, jakožto útvary myšlenkové v jejich vztahu k předmětnosti, ale nikoli o pravdu, která tuto aktivní inadekvaci umožňuje.
Pravda v tomto hlubším smyslu bude sice také předmětem souzení. Ale při tomto zpředmětnění musíme na prvním místě dbát, abychom ji odlišili od předmětů. To znamená, že ji budeme charakterizovat především záporně. Problém této pravdy není problémem pravd ještě nijak rozřešen. Pro pravdy platí, že to jsou soudy a výroky, logické útvary, jak to platí již od doby řeckých myslitelů; naukou o „pravdách“ nebo formách pravd či výroků pretendujících na to být pravdou, je pak logika.
(Problém pravdy z hlediska negativního platonismus, in: 7630, Péče o duši I., Praha 1996, str. 466.)
vznik lístku: duben 2004