ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Martin Heidegger  ✖ Pojem  ✖

Pojem a jazyk (slovo)

Martin Heidegger (1931)
Nejdříve bychom však přece jen chtěli učinit pružnějším a určitějším porozumění věci, o kterou se pod titulem DYNAMIS KATA KINÉSIN jedná, aby se zbystřil náš zrak pro specifičnost Aristotelova východiska a jeho cesty. Ale nejen to. Nejdříve ze všeho je třeba se připravit, abychom byli s to zakusit, že v textu neprobíhá jednoduše pouhá hra myšlenek a pojmů, které není kladen žádný odpor, která nikde není doma, ale také nikdy není v úzkých, nýbrž že se zde, tak jako v každé skutečné filosofii, dere ke svobodě světa moc určité existence, určitého ‚bytí tu‘, že toto filosofování je ještě tu – tu nikoli ve smyslu špatné přítomnosti domnělého aristotelismu, nýbrž tu jako nezrušitelná vázanost a nenaplnitelný závazek.
S takovým pokusem se ovšem ihned dostáváme na velmi obtížný [71] terén, s množstvím složitých vztahů, které už v jazyce dávno došly vyjádření, přesto však zcela postrádají pojmové zachycení. Proto je ovšem také jazykový úzus proměnlivý podle jazykového citu a vkusu. Z tohoto hlediska je pak používání určitých výrazů pro určité významy věcí libovůle.
(7197, Aristotelova Metafyzika IX, 1-3, př. I. Chvatík, Praha 2001, str. 60.)
vznik lístku: srpen 2003

Bytí (pojem)

Martin Heidegger (1926)
2. Pojem „bytí“ je nedefinovatelný. To se vyvozovalo z jeho nejvyšší obecnosti. A to právem – jestliže definitio fit per genus proximum et differentiam specifice. „Bytí“ vskutku nelze pojmout jako jsoucno: enti non additur aliqua natura: „bytí“ se nemůže dostat nějakého určení tím, že mu přiřkneme jsoucno. Bytí nelze definitoricky odvodit z vyšších pojmů a nelze je předvést pomocí nižších. Ale vyplývá z toho, že „bytí“ už nemůže představovat žádný problém? Nikterak; vyvodit lze pouze toto: „bytí“ není nic takového jako jsoucno.* V jistých mezích oprávněný způsob určování jsoucna – [6] totiž definice tradiční logiky, která sama má své základy v antické ontologii – není použitelný na bytí. Nedefinovatelnost bytí nás od otázky po jeho smyslu nijak neosvobozuje, naopak nás k ní přímo vyzývá.
--- --- ---
*ne! nýbrž: o bytj (Seyn) nelze pomocí takového pojmosloví rozhodovat (pozn. M.H.)
(7528, Bytí a čas, Praha 1996, přel. I. Chvatík et all., str.19 – § 1, 2.)
vznik lístku: září 2010