LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Izrael a víra ve Stvořitele

Josef Lukl Hromádka (1931)
Myšlení křesťanské muselo neustále zápasit z židovským moralismem, spekulativním idealismem i stoickým imanentismem. Víra, že v Kristu člověku přišel na svět sám Bůh, Bůh nadsvětský a nestvořený, Bůh, který je nesrovnatelný s čímkoli na světě a v lidském životě, tato víra byla neustále lámána a přetvořována cizími, mimokřesťanskými motivy. A přece na ní stála celá stavbě nové společnosti, v ní byl smysl křesťanského zápasu o vítězství. Na ní visela síla skutečného theismu. Neboť v tom okamžiku, kdy víra v Boha Stvořitele byla odtržena od národních nadějí a bojů židovských, byla to /112/ víra v Krista, která odlišila víru v Boha od abstraktního idealismu. Monotheism antický je propastně vzdálen od monotheismu izraelského. Plato, Aristoteles, Xenofanes dospěli víry v jednoho Boha myšlenkovou abstrakcí; izraelský prorok uvěřil v Boha, protože byl osobně Bohem povolán, by postaven před velké skutky, které Bůh učinil s lidem izraelským, a byv poslán, aby byl nositelem Božích rozkazů ve své vyvoleném národě. Víra ve Stvořitele neexistoval před křesťanstvím jinak než v tomto nejužším spojení s dějinami, závazky a úkoly národa izraelského. Víra v Boha není myslitelna bez této dějinné a osobní dynamiky. Když příchodem Kristovým bylo poslání národa vyvoleného u konce, stal se věřící vztah k Ježíši Kristu výrazem nové skutečnosti. V Kristu přišel Bůh, aby se k němu navrátil všechen lid, aby ho byl poslušen a aby celá svět se stal místem i podnožím jeho spravedlnosti a milování. Bůh kraluje a koná dílo své milosti v Kristu. Bez této víry, že v Kristu přišel do lidského světa sám Bůh, boří se vše, co v dějinách národa izraelského, ve smělých zápasech proroků, v tichých i vášnivých modlitbách žalmistů bylo přineseno a odevzdáno celému lidstvu; víra v Boha Zase se mění ve spekulaci, mystiku a šedivý moralism. Na místo skutečného Boha vstupuje zase lidský pojem, kosmický řád a lidské mravní pachtění.
(0668, Křesťanství v myšlení a životě, Praha 1931, str. 111-12.)
date of origin: září 2007