Ladislav Hejdánek | Víra proti mýtu [Článek]česky
článek; vznik: 1990
poznámka: Třetí kapitola habilitační práce „Filosofie a víra. Příspěvek otázce možnosti a legitimity filosofické reflexe víry jako alternativy reflexe theologické“ z roku 1970. Jako součást habilitační práce vyšlo též in: Filosofie a víra, Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1990, s. 64–74, a též in: Filosofie a víra: nepředmětnost v myšlení a skutečnosti II (2., rozšířené vyd.), Praha, OIKOYMENH 1999, s. 109–119.
  • in: Křesťanská revue 57, 1990 — červen, č. 6, s. 131–135.