LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


(Písek, 081006–1.)<br/>Subjektální (co) „má být“ a „svět“ (das) Umgreifende u Jasperse (to) Pravé a „to nepravé“ ,Absolutnost‘ subjektu ,Pravditi‘ - praviti ,Událost‘ jako model (myšlenkový) ,Zpředmětňování‘ a metafyzika <i>Transcendetálie A-priori budoucího A-theismus „ontologický“ ARCHAI (počátky) ARCHÉ (24) ATELÉS – a filosofování Abeceda (Buchstabenlehre) Abeceda „filosofická“ Absolutno (3) Absolutní sluch Abstrahování (2) Abstrakce (2) Abstraktní a konkrétní Absurdnost a „genialita“ Acer atropurpurea Actus purus Adaptace a prostředí Adventivní skutečnosti Afilosofie (≠ antifilosofie!) Aforismus a kontext Aforismy a citáty Agregát a celek („živý“) Agregát a „srostlice“ Akce (9) Akt myšlení Aktivismus Aktivita (8) Aktualita (5) Aktuálnost (15) Aktuální chvíle a filosof Aktuální entita (actual entity) Aktuální fáze (pravé události) Alkidamas o přírodě (a „bohu“) Amatérismus An-sich a für-sich Analogia entis Analogie jsoucnosti Angažované myšlení (contra „objektivní“) Anticipace Antropomorfismus Apeiron (neomezené) Apofatická theologie (nebo filosofie) Apriornost a „a priori“ Arcanum (arca) Archimedovský „bod“ Areté (virtus) Argument – platnost (její podmínky) Argumenty a „novost“ Aristotelés (4) Ars (2) Artefakt x umělecké dílo Artes liberales Asociace a jejich „subjekt“ Atheismus (2) Atom (6) Atomismus a achronismus Atomismus a procesuálnost Atomismus v širokém smyslu Atomos jako událost Augustin a pojetí času Autarkie logická Autonomie „události“ Badatelství a dogmatismus Bezprostřední (danost) Bezvýznamnost člověka Biblické texty a filosofická interpretace Biologie jako věda Bloch, Ernst – a Body a jednotky podle Aristotela Body v životě Bonhoeffer D. dle J.B.Součka Bonhoeffer, D. (2) Broskvoň - ošetření Budost (13) Budoucnost (60) Bylost (7) Bytí (47) Být a stávat se Býti (jest, byl, bude etc.) Bůh (25) Causa sui Celebrity Celek (32) Celkovost a celky Celkovost není „totalita“ Celostnost dění (událostného) Centrální a okrajové (periferní) Cesta (10) Chaos a „superstruny“ Chaos – jeho „teorie“ Charta 77 (2) Chování (se) a jednání Chování a jednání Chování – zvyklosti a zásady Chronony jako kvanta Chudí (2) Chuť žít a Teilhard de Chardin Chyba (2) Chórismos (3) Cit a vnímavost Citování ve filosofii Citáty a aforismy Cizinec a „příchozí“ Creatio ex nihilo Ctnost Cíl (5) Církev (2) DYNAMIS (5) Danost (2) Dané a pravé Demiurg – je to „mýtus“? Demokracie (6) Denaturace přírody a člověk Detaily a celek Determinace (6) Determinismus (3) Deterministický svět Dialektika Dialog (14) Didaktismus ve „filosofii“ Dilemma Diletantismus Dimenze (rozměry) a filosofie Disciplinovanost v myšlení Diskontinuita a čas Diskuse Distance a polemika ve filosofii Doba Dobro (2) Dobré - špatné Dobré x správné Dogmatismus a badatelství Dojem a myšlenka Dojem a „zdání“ Dokonalost (plnost) Domov Dotázání na „budoucí“ Dovednost a rozum Dualismus (4) Dualita x dichotomie Duch Duše (14) Dávat se („co se samo dává“) Dítě (malé) a smysl (věcí) Dědictví a dědění Dědictví – „vybrat si“ Děje (2) Dějinná „logika“ současného myšlení Dějiny (12) Dějovost není vše Dění (20) EPISTÉMÉ Ekonomika a smysl dějin Ekonomizace života Eleatství jako „nákaza“ Elementy poslední Emancipované elementy Emergence (8) Emergentismus (a emergence) Energie (2) Entelechie Entita a jsoucno(st Entropie (5) Eschatologie (slovo) Eschaton (boží království etc.) Ethologie „fyzikální“ Etika (16) Evangelium (2) Evoluce (5) Evropa (4) Ex-sistence x subsistence subjektu Existence (11) Existenciální myšlení (contra „objektivní“) Experiment (10) FYSIS (17) Fakta (3) Fakticita (3) Faktum a smysl (2) Falešné události (pseudo-události) Fenomenologická metoda Fenomenologie (13) Fenomén (16) Feuerbach a dnešek Fiens perpetuum Filosof (17) Filosofická propedeutika Filosofická témata Filosofické disciplíny Filosofické myšlení (-nky) a jeho interpreti Filosofický přístup (3) Filosofický text a jeho čtení Filosofie (192) Filosofování (27) Filosofové (2) Filosofumenon Filosoféma (5) Finalita (3) Formulace ve filosofii Funda o Bonhoeferovi Fysika (3) Galaxie - nejstarší Generalizace a statistiky Generování času Genetika a „text“ Geniové a obrana proti nim Gravitace (2) Hegel a dnešek Heidegger, Martin Hermeneutika (9) Heteronomie „události“ Historici a minulost Historická báze reakční (Rádl a Driesch) Historie Hledání a nalézání Hloupost jako hřích Hodnoty (2) Holismus Hranice (meze) Hranice (meze) vnitřního Hrdinové Hrdinství Hromada (2) Hromady a „pravá jsoucna“ Hromádka, J.L. Humanismus (3) Hvězdy nejsou subjekty Hybatel ,první‘ a negentropie Hylozoismus Idea (29) Identita (7) Indiference objektů a pohyb existence Individuace a „objímající“ Individuace – původ Individuace – původ (principium) Individualizace Individuum (4) Inertnost (inerce) Infantilismus jako kolektivní regres (dekadence) Informace (3) Inkarnace ve filosofickém smyslu Instituce filosofické Integrita (4) Integrovanost myšlenky Intence (11) Intencionalita (3) Intencionalita a zpředmětňování Intencionalita jako fenomén Intencionalita myšlenková Intencionalita obecná Intencionálie Intencionální modely Intencionální předmět Intencionální předmět a „idea“ Intentum (= míněné) (2) Inter-legere Interes a „filtry“ Interes(ovanost) Interpretace (3) Interpretování a interpretované Introspekce a reflexe Intuice (4) Jak číst filosofické autory Jan Patočka – přípravné body Jan evangelista (2) Jaspers, Karl Jazyk (8) Jedinec a jeho jedinost Jedinec a kolektiv Jedinečnost (8) Jedinost (2) Jedno (5) Jednoduchost a složenost (např. u Leibnize) Jednota (18) Jednotky a body podle Aristotela Jednotlivina (4) Jednotliviny a poznání Jednotlivost (3) Jednotlivé a obecné Jednání Jest, jsoucí (býti) Jestota a jsoucnost Jestota x jsoucnost Jev (7) Ježíš (7) Jircháře – začátek u Hromádků Jméno a pojmenované Jsoucna (5) Jsoucno (24) Jsoucí (12) Karfíková Lenka Katafatická theologie (nebo filosofie) Kategorie subjektu Kauzalismus Kauzalita (25) Kniha jako úkaz jako jev Kniha roku 2009 Komparace (3) Komunismus (7) Konec (2) Konflikt – české termíny Konkrétnost – co je Konkrétum Konstanty (4) Konstrukce - oprávněnost Konstrukce myšlené (myšlenkové Konstrukce pojmové (7) Kontext (3) Kontingence (5) Kontinuita času a ,sukceseʻ Korektorské posedlosti Korelace (a korelát) Korelát intencionálního aktu Kosmologie filosofická Koucký, Vladimír Krajnosti a „střed“ Kreativita osobní a „procesuální“ Kritika (7) Krize (3) Království (nebeské etc.) Království „ne z tohoto světa“ Kubišová, Marta (body pro šot TV) Kultura a stát Kvalita a kvantifikace Kvanta primordiální Kvantifikace (5) Kvantita a číslo Kvantum (2) Křesťanství (9) LOGOS (4) Lež Lidská práva (26) Lidstvo (2) Logika (4) Logologie filosofická Láska (2) Machovec o Ježíšovi (3) Maieutika (2) Marx a marxismus Masaryk, Tomáš Garrigu Matematika Metafora (-ičnost) (2) Metafyzika (27) Minulost (14) Minulé a paměť Mluva Mluva a řeč Mlčení (2) Mnohost a jednota Mnohovědění (2) Moc (2) Modely myšlenkové (6) Monismus x pluralismus Monáda (5) Morální ochablost Morální řád Motiv x příčina Moudrost Možnost (18) Mravnost Mravní ochablost Mravní situace (5) Mravní závazek („povinnost“) Mysl a duch Mysl a tělo (Mind - Body) Mysl a tělo (Mind and Body) Myslet „nově“ = nepředmětně Mystika (2) Mythos (5) Myšlenka (29) Myšlenkové modely a myšlenkové „osvětí“ Myšlené (4) Myšlení (33) Méontologie (11) Míněné (= intentum) (2) Míněné (předpojmové) Mír (2) Nacionalismus Naděje (2) Nahlédnutí Nahodilost (8) Narativita (6) Naturální theologie Nauka „nepsaná“ Navazování (3) Ne-jsoucí (4) Ne-předmět (4) Ne-předmětnost a non-existence Nebesa v bibli Negativita (záporno) Negativní theologie (nebo filosofie) Negentropie - jako pohyb Nejsoucí (8) Nekonečno (2) Nekonečné (-nečno) Nemožnost – jak jí dát „šanci“ Nemyslíme zatím ještě? Neměnnost a změna Neměnnost a „dění“ Neomezenost Neomezené (apeiron Nepatrnost (význam slova) Nepojmovost Nepravděpodobnost a nahodilost Nepravidelnosti a pravidla Nepředmětnost (46) Nesmrtelnost Nespokojenost - a Nespravedlnost vůči nepřítomným Netečnost a pohyb Netečnost nebo reaktibilita Neurčitost a neúplnost Neurčitost a „dourčování“ Nevědění – dvojí různé Nezpředmětnitelné není neuchopitelné Neúplnost a neurčitost Nic (7) Nietzsche a „ateismus“ Nihilismus Niternost (8) Nitro (4) Non-existence a ne-předmětnost Normy (4) Novost, nové (2) Nové (15) Nutnost (2) Náboženskost Náboženská „víra“ Náboženství (6) Náhled a ponětí Náhoda (3) Nálada (3) Nápad (4) Nápověď v básni a ve filosofii Národ (6) Návraty k starému myšlenému Názor a mínění OUSIA (ουσια) Obecné a jednotlivé Obeznámenost x znalost Objekt Objektivace Objektivita (4) Objektivizace Objektní a subjektní (otázka „priority“) Objektální Objev (2) Objímající Ochablost morální Odemčenost a otevřenost Odloučenost při zkoumání Odmítání x kritika Odpor Odpovídavost (reaktibilita) Odpovědnost (5) Odpověď Omezení (-nost) Omezení a „mistrovství“ Omyl (4) Ontika Ontologie (12) Ontologika Orientace (9) Orthogeneze a povaha „pravosti“ Ortogeneze – je „řízena“? Ospravedlnění „jen z víry“ Osvícenství Osvětí (7) Otevřenost a odemčenost Otázka (22) Otázky (5) PERIECHEIN PERIECHON (3) Pamatování a pamatované Paměti Paměť (6) Panpsychismus (2) Paradox (2) Paralogismus a paradox Patočka, Jan (10) Patrnost (význam slova) Pavel apoštol a filosofie Peripatos jako „dialog“ Personalismus Perspektiva a to „v ní“ Philosophia prima Pisteologie filosofická Platonism politický Platonismus negativní (2) Plebejství Plnost (dokonalost) Pluralismus x monismus Pochopení x souhlas Pochybnosti (2) Pochybování a kritická volba Pociťování a myšlení Podmínky a následek Podmíněnost dobová atd. Podněty a výzvy Podobnost a rozdílnost Podvod (lež) v přírodě Pohyb (14) Pojem (64) Pojmovost (10) Pojmy (7) Pokoj a „pokojnost“ Pokrok (7) Pole (prostředí) a „událost“ Pole a částice Pole časové (a jiná pole) Polemika ve filosofii Politická „bytost“ Politika (2) Pomíjení a paměť Poměry a odpovědnost Porozumění (10) Poslání Postmoderna a sofistika Postmoderní Potřeba (potřeby) Povinnost (2) Poznatek „čistý“ dle Kanta (reines Erkenntnis) Poznání (3) Pozorování Počátek (9) Počátky (9) Počítání (matematika) Počítání a kvantifikace Pravda (149) Pravdivost (4) Pravdivá idea Pravidla (2) Pravost (3) Pravé a dané Pravé jsoucno – člověk – A Pravé jsoucno – člověk – B Pravý a nepravý Praxe – její pojetí Principie Principy a disputace (diskuse) Problematika méontologická Problém (18) Proces (6) Prognóza jako výzva Progresivita (pokročilost) Promluva (řeč) Promluva a její zápis Propedeutika filosofická Prostor (3) Prostředí a vztah subjektu k němu Protest(ování) Protiklad a protiva Protiva a protiklad Provinilost a reflexe Provizornost jako pokušení Prožitek Prožívat a myslet Prožívání a prožitek Prožívání a prožívané První filosofie (2) Prvočinitel Prvočinitel(é) Práce a tvorba Práce x praxe Práva (4) Právo (12) Pseudo-události (události falešné) Psychika a spontaneita Péče o duši Písmactví Předfilosofie Předmět (21) Předmětnost (12) Předpojmovost (2) Předpojmovost a narativita Předpoklady (a předsudky) Předpoklady problematické (byť jakoby „samozřejmé“) Představa (5) Překonat Překážka (jako prostředek) Přemýšlení vlastní (problém z Kanta) Přirozenost (4) Přirozená práva Přirozený celek (= pravý celek) Přirozený celek u Aristotela Přátelství a přátelé Příběh (2) Příklad (vzor) a jeho „moc“ Příležitost (šance) Příroda (9) Přírodozpyt a přírodopis Přístup (ke skutečnosti) Přístupy filosofické Přítomnost (11) Přítomnění a přítomnost Příčina (6) Příčinnost (6) Působení (vliv) Původ (2) Racionální (a „racionalita“) Radikální fenomenologie Reagování Reakce a akce (subjektu) Reakce a „zpětné“ působení Reaktibilita (16) Realismus (2) Realita Reflexe (36) Reformace Regulativní idea Relativismus a subjektivita Relativnost historická Religiozita (2) Restaurovat (-race) Rezistence (3) Rheologie a událostnost Rovnost x spravedlnost Rovnováha (ekvilibrium) Rozum (7) Rozvrh a cíl Rozštěpení (Spaltung) Rozštěpení (Spaltung) a celek Rusko Rádl, Emanuel (5) Růst Samostatnost (svébytnost) Samota (2) Scientia x ars Sebeukazování a jev(ení) Sebezapomenutost Sekularizace u Patočky Selekce a vývoj Setkání (9) Setrvačnost (6) Shoda (covenientia) – obráceně Situace (7) Situovanost a „vnitřní“ kvalita Sjednocenost organická a subjekt Skepsis (pochybnosti – ontologicky Skrytá hmota a skrytá energie Skutečnost (30) Skutečné (-nost) – významy Skutečné (skutečnost) Skutečné x reálné (a jsoucí) Slova (18) Služba – dva významy Smrt (6) Smysl (30) Smích Sobotka, Milan Socialismus (5) Sofistika (2) Soud (2) Souhlas (2) Soustředění Soutěživost Souvislosti (5) Současnost (2) Souček, J. B. (5) Spasení Specializace ve filosofii Spekulace (3) Spojitosti (vztahy „reálné“) Spolehlivé a spolehnutí Společenství „věřících“ Spontaneita a psychika Spravedlnost (5) Správnost a situačnost Správnost x danost Správné - nesprávné Spása (záchrana) Srdce a rozum ve filosofii Srovná(vá)ní (komparace) Srovnávání a pojmovost Srovnávání myšlenek Srovnávání – jeho smysl Srozumitelnost ve filosofii Ssubstance x subjekt (u Hegela) Stabilita ve změně Starost (Sorge) Statistika – předpoklady Struktura (5) Studium Stvoření (4) Stvořitelství zvnějšku a zevnitř Stát (3) Subjekt (141) Subjekt-Objekt-Spaltung Subjektivita (5) Subjektnost (5) Subjekty a univerzum Subjekty a „svět“ Subjekty nejnižších úrovní Subjekty pravé a nepravé Subjektální (5) Subjektální a subjektní Subsistence x ex-sistence subjektu Substance (2) Substruny (superstruny) Superstruna jako událost Superstruna – možnosti filosofického výkladu Superstruny Supersubjekt a subsubjekty Superubjekt(y) Superubjekt(y) v dějinách Svatá země a Abram Svoboda (36) Svobodná věda a peníze Svědomí a reflexe Svět (39) Svět, vesmír, kosmos, mundus Světlo a svět Světové dění a „to pravé“ Symbol Synergismus a pojetí „Boha“ Systematičnost Systematičnost a hermeneutika Systematičnost a systém ve filosofii Systém (5) Sám sebou (být) TO HETERON (to zcela odlišné) Tajemství Technika (2) Teilhard de Chardin (4) Teilhard o „pasivitách“ Teleologie (a télično) Tematizace Teologie - filosofický smysl Teologie jako „reflexe“ – ale čeho? Teologie „přirozená“ Teorie (2) Teorém x ,věta‘ Terminologie ve filosofii Terminologie ve filosofování Termíny a pojmy (a pojmové modely) Testovatelnost ve filosofii (2) Text (13) Theismus a atheismus Theodicea – co s ní? Theologie (15) Tolerance Toto-zde (TODE TI) Tradice (4) Trancendentálie (intenc. modely) Transcendence (3) Transcendentalia Transcendentálie Transcendentální („před“) Transcendentální filosofie Transcendentální idealismus Transcendování ve filosofii Transgrese jako změna Transience jako změna Trauma národní Trauma české Trh a jeho funkce Trivializace ve „vývoji“ podle Whiteheada Trvalost Trvání a změna Trvání a čas (předsudky) Tvar(y) – μορφαι Tvorba (2) Typičnost a zvláštnosti Tázání (7) Téličnost (2) Téma (2) Témata pro současnou filosofii (5) Tématizace a ,předmět‘ Tělesa smysly vnímatelná a nevnímatelná dle Aristotela Tělesnost (2) Tělo (2) Událost (105) Ukazování (se) jsoucna Ultima principia Ultima principia („poslední počátky“) Umlknutí Umělecké dílo Umění Universita Universum myšlenek filosofických Univerzálie jako pojmy a jako intencionální modely Uroffenbarung Utopie (2) Učenost a „mnohovědění“ Vakuum fyzikální a pravděpodobnost Velké postavy Verificatio aj. Verifikace Vesmír (5) Vina (5) Virtuozita jako problém Virtus (latinské slovo) Vis motrix Vjem (vněm) Vlastnění a vlastnictví (2) Vláda a poslušnost Vláda „vyššího“ (co „má být“) Vnitřní (18) Vnímavost (2) Vnímání (7) Vnějšek (2) Vnější - vnitřní Vnější a vnitřní (2) Vnější vztahy jsoucen Vnější x vnitřní Vněm (vjem) Vrženost (Geworfenheit) Vrženost a reagování Vrženost a „stvořenost“ Vtělení a stvoření Vynález jako „nápad“ (a myšlenka) Vynález x vynalezené Vyučování (DIDASKALIA) podle Aristotela Vyčerpat téma Vzdálenosti (vesmír) – škály Vzdělanost a „vyučování“ Vzkříšení jako téma Vznik (11) Vzpomínky (3) Vzpoura a pozitivní práce Vztah (9) Vácha, Marek Orko Válka Víra (26) Výklad a jeho cíl Výklad vyššího z nižšího Výkon a „idea“ Vývoj (8) Výzkum a dogmatismus Výzkum a tázání Význam (5) Výzva (5) Věc (4) Věda (12) Vědeckost a věda Vědomí (8) Vědění (4) Věčnost a přítomnost Věčný – dvojí pojetí Whitehad o trivializaci ve vývoji (vesmíru) Wittgenstein o světě Zacílenost (3) Zanikání Zapomenuté v myšlení Zapomenuté v myšlení (a nemyšlené) Zaslíbení a závazek Začátek (2) Zažít něco Zbožnost Zen a filosofie Zjevnost a předmětnost Zjevnost a skrytost Zjevování (4) Zjevování (se) jsoucna (2) Zkoumání ve filosofii (výzkum) Zkušenost (26) Zlo (4) Změna (23) Změny – druhy změn Znalost x obeznámenost Znamení (ve světě) Znepokojivé Znázornění nenázorného Zpředmětnění jako „denaturace“ Zpředmětňování a pohyb Zpředmětňování a čas Zpředmětňování jako problém Zrnitost času Zrod (4) Zvláštnosti a typičnost Zvnějšnění „vnitřního“ Záchrana (spása) Základ(y) (teoretické) Základní výzkum ve filosofii Zákonitosti a pravidelnosti Zákony a právo (2) Zákony zachování Zánik (3) co „Býti má“ a co „jest“ lad“ sám sebou (být to „Pravé“ jako subjekt (u Hegela) Údiv nebo zájem ? Úkaz (a jev) – „fenomén“ Úkaz (to, co se „ukazuje“) Úkaz (ukazování se) Úkaz a fenomén (2) Úkaz a jev (3) Úkaz a možnost Úkaz x jev Úzkost a čas Účel a cíl Účelnost (finalita, téličnost) Čas (80) Česká otázka Četba – původní smysl Činnost a změna Čistý a nečistý Čivy Člověk (32) Čtení filosofického textu Čtení textu (ffického) Čtení textu ffického Část (4) Částice (5) Čísla a počítání Číslo jako „předmět“ (x jako „znak“) Řeč (4) Řád a „pořádek“ Šifra a „transcendence“ u Jasperse Šimsa, Jaroslav Špatné - dobré Žačka-studentka Žití (život jako výkon) Žití a oživenost Život (39) Živoucnost („oživenost“) a žitý život Živá bytost (živok) Živé a před-živé „Akce“ a subjekt „Aktuálnost“ a dění „Atomismus“ filosofický „Atomismus“ redivivus „Bezprostřední“ (zkušenost) „Bod“ archimedovský „Cesta“ (význam slova) „Danosti“ a „výzvy“ „Danost“ a dávání (se) „Danost“ a zkušenost „Demiurg“ a Idea „Dubium“ jako dubitandum (ontologicky) „Duše“ a „starost o duši“ (u Patočky) „Evoluční“ myšlení „Fakta“ a skutečnost „Fakta“, teorie a hypotézy „Fakt“ objektivní „Filosofie“ něčeho a „filosofie“ filosofie „Fundamentální ontologie“ jako „méontologie“ „Fysika“ filosofická „Idea“ a provedení „Individuum“ jako problém „Inferiorno“ filosofické „Jeskyně“ – Platónův mýtus „Jest“ - co to znamená? „Já“ a „jáství“ „Já“ – jeho dvojí ustavení „Metafyzická“ zkušenost (2) „Metafyzika“ – nově chápaná „Morální“ výklad světa „MÉFYSIS“ a FYSIS „Nahlédnutí“ a „brýle“ „Nahlédnutí“ „fenoménu“ „Nesmrtelnost“ u Whiteheada „Nesrovnatelné“ a komparace „Neurčitost“ na kvantové úrovni „Nic“ jako „zdroj“ „Normy“ v etice „Normy“ – jejich povaha „Novinky“ ve filosofii „Novost“ ve filosofii „Nové“ – zrod a úhyn „Náhody“ a vývoj „Objektivní“ myšlení (contra „existenciální) „Objekt“ konkrétní a abstraktní „Objímající“, ale „zevnitř“ „PROFYSIS“ a MÉ ON „Paměť“ interní a „externí“ „Pokrok“ a filosofie „Pokrok“ a „vývoj“ „Poslední“ počátky (ultima principia „Pozadí“ x pole „Počátky“ jako problém „Pravost“ (a ne-pravost) „Pravost“ a skutečnost „Pravověří“ a víra „Praxe“ ve filosofii „Principy“ z filosofického hlediska „Prostoročas“ a svět „První“ – co je „Práva“ lidská – děj (= práva člověka) „Psychika“ jako zdroj aktivity (u Teilharda de Chardin) „Předmět“ a souvislosti „Předmět“ a subjektivita „Příchozí“ a cizinec „Příroda“ a nepředmětnost „Příroda“ a „přírodní“ či „přirozený“ „Přístup“ k něčemu „Přístup“ zvenčí, ale „dovnitř“ „Přítomnění“ a čas „Příčina“ a „podmínky“ „Působení“ jako „aktivita“ „Realismus“ – „stát nohama na pevné zemi“ „Realita“ a „skutečnost“ „Realita“ – jedinečnost „Realita“a čas „Sein-lassen“ u Heideggera „Setrvačnost“ a „neurčitost“ „Skok víry“ „Skutečnost“ a „realita“ „Smyslodajství“ u Patočky „Staré“ a „nové „Stvořenost“ a vrženost „Stvořenost“ filosoficky „Stvoření“ – myšlenka „Substance“ celku „Svět“ nepředmětnosti „Svět“ – pojetí (historie) „Teorie všeho“ „Teorie všeho“ a kritika filosofická „Tok“ a dění „Transcendence“ jako skutečnost „Tvary“ a nové „Událost“ a méontologie „Událost“ jako ,pohyb‘ informace „Událost“ jako model myšlenkový „Učení“ nepsané („nauka“ nepsaná) „Vnitřní“ a čas „Vnímání“ mimosmyslové „Vrženost“ počátku „Výmysl“ a myšlení „Vývoj“ a „pokrok“ „Vývoj“ jako akauzální dění „Vývoj“ kosmický „Vývoj“ myšlenkový jednotlivce „Výzvy“ a „danosti“ „Věc o sobě“ „Věc o sobě“ a „virtualita“ „Věda“ jako „epistémé“ „Zdravý rozum“ a filosofie „Zjevení“ z filosofického hlediska „Zpředmětňování“ a reflexe „atelés energeia“ „dát šanci“ a tzv. „možnost“ „jest“ na někom, aby „jest“ – co to pro nás znamená? „to pravé“ a „životní obrat“ „to pravé“ jako „nepřirozené“ „to“ Pravé „Útvary“ a jejich proměny