LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


(das) Umgreifende u Jasperse (to) Pravé a „to nepravé“ ,Pravditi‘ - praviti ,Zpředmětňování‘ a metafyzika <i>Transcendetálie ARCHÉ (4) Absolutno Acer atropurpurea Adaptace a prostředí Adventivní skutečnosti Aktivismus Aktivita (3) Aktuálnost (3) Alkidamas o přírodě (a „bohu“) Amatérismus Analogia entis Artefakt x umělecké dílo Atomismus v širokém smyslu Bonhoeffer, D. (2) Broskvoň - ošetření Budoucnost (20) Bytí (9) Bůh (8) Celek (4) Cesta (4) Ctnost DYNAMIS (5) Dané a pravé Demokracie Denaturace přírody a člověk Determinace Dialektika Dialog (9) Dilemma Diletantismus Diskuse Doba Dobro Dobré - špatné Dobré x správné Dojem a myšlenka Duše (8) Dějiny (5) Dění (5) Emancipované elementy Entropie Etika (2) Evangelium Evropa Existence Experiment (4) FYSIS (8) Fakta (2) Fakticita Faktum a smysl (2) Fenomenologie (4) Fenomén (3) Filosofická propedeutika Filosofický přístup (3) Filosofie (43) Filosofování (2) Filosofové Finalita Galaxie - nejstarší Genetika a „text“ Genius a prostředí Hermeneutika (4) Hloupost jako hřích Hodnoty Hromádka, J.L. Humanismus Hybatel ,první‘ a negentropie Idea (3) Identita (2) Individuum Intence (2) Intencionalita (2) Intencionalita jako fenomén Intencionální předmět Intentum (= míněné) (2) Interes(ovanost) Intuice (3) Jan evangelista Jazyk (2) Jedinečnost Jedno (3) Jednota Jednotlivina (2) Jev (2) Ježíš (5) Jsoucna (2) Jsoucno (5) Jsoucí Kauzalismus Kauzalita (8) Komunismus (7) Konstanty Konstrukce - oprávněnost Konstrukce pojmové (7) Kontext (2) Kontingence (2) Korelace (a korelát) Korelát intencionálního aktu Koucký, Vladimír Krize (3) Království „ne z tohoto světa“ Křesťanství (4) LOGOS Lidská práva (22) Logika (2) Machovec o Ježíšovi (3) Masaryk, Tomáš Garrigu Metafora (-ičnost) (2) Metafyzika (11) Minulost (2) Mluva Modely myšlenkové Monáda (2) Moudrost Možnost (8) Mysl a tělo (Mind - Body) Mystika (2) Mythos Myšlenka (12) Myšlené Myšlení (9) Méontologie (2) Míněné (= intentum) (2) Míněné (předpojmové) Naděje (2) Nahlédnutí Nahodilost (2) Narativita (4) Navazování Nebesa v bibli Negentropie - jako pohyb Nejsoucí Nekonečno Neomezenost Nepatrnost (význam slova) Nepojmovost Nepředmětnost (23) Nespokojenost - a Nespravedlnost vůči nepřítomným Nic Niternost (6) Normy (2) Nové (6) Nutnost Náboženství Nálada Nápad (3) Národ Objekt Objev Odloučenost při zkoumání Odpovědnost (3) Odpověď Omezení (-nost) Omyl Ontika Ontologie (2) Ontologika Orientace (6) Osvětí Otázka (12) PERIECHON (3) Paměť (2) Patočka, Jan (3) Patrnost (význam slova) Pavel apoštol a filosofie Platonism politický Platonismus negativní (2) Pohyb (7) Pojem (20) Pojmovost (7) Politika Porozumění (5) Postmoderna a sofistika Postmoderní Povinnost Poznání Pravda (87) Pravdivost (3) Pravidla Pravé a dané Problém (11) Proces Propedeutika filosofická Prostor (2) Provinilost a reflexe Práva (3) Právo (8) Písmactví Předfilosofie Předmět (9) Předmětnost (6) Předpojmovost (2) Předpojmovost a narativita Přirozenost Přirozená práva Přirozený celek (= pravý celek) Přirozený celek u Aristotela Příběh (2) Příroda (4) Přítomnost (2) Původ (2) Reagování Reakce a akce (subjektu) Reakce a „zpětné“ působení Reaktibilita (5) Realismus Reflexe (4) Relativismus a subjektivita Relativnost historická Rádl, Emanuel Růst Samota Setkání Sjednocenost organická a subjekt Skutečnost (5) Slova (8) Smrt (2) Smysl (16) Souček, J. B. (4) Spravedlnost (3) Správnost a situačnost Správnost x danost Správné - nesprávné Spása (záchrana) Struktura Studium Subjekt (42) Subjekty a „svět“ Subjekty nejnižších úrovní Svatá země a Abram Svoboda (16) Svědomí a reflexe Svět (6) Symbol Systém Sám sebou (být) Technika Tematizace Teologie - filosofický smysl Terminologie ve filosofii Testovatelnost ve filosofii (2) Text (5) Theologie (9) Tolerance Tradice Trvání a změna Tázání (2) Téličnost Tématizace a ,předmět‘ Tělesa smysly vnímatelná a nevnímatelná dle Aristotela Tělesnost Tělo Událost (17) Ukazování (se) jsoucna Universita Uroffenbarung Vlastnění a vlastnictví (2) Vláda „vyššího“ (co „má být“) Vnitřní (14) Vnímavost (2) Vnímání Vnější - vnitřní Vynález x vynalezené Vznik (2) Vzpomínky (3) Vztah (3) Válka Víra (11) Výklad a jeho cíl Vývoj Význam (3) Výzva (3) Věc Věda Vědomí (2) Vědění Zacílenost Zapomenuté v myšlení Zapomenuté v myšlení (a nemyšlené) Zbožnost Zjevování (2) Zjevování (se) jsoucna (2) Zkušenost Zlo Změna (4) Znepokojivé Zpředmětňování a pohyb Zpředmětňování jako problém Zrod Záchrana (spása) Zákony a právo (2) Zánik Údiv nebo zájem ? Úkaz (ukazování se) Úkaz a fenomén Úkaz a jev Úzkost a čas Čas (17) Člověk (12) Čtení textu (ffického) Řeč Šimsa, Jaroslav Špatné - dobré Život (6) „Danost“ a dávání (se) „Jest“ - co to znamená? „Nic“ jako „zdroj“ „Předmět“ a subjektivita „Sein-lassen“ u Heideggera „Svět“ nepředmětnosti „to pravé“ a „životní obrat“ „to pravé“ jako „nepřirozené“