Ladislav Hejdánek | Karl Barth o filosofii [Referát]


prosinec 1950