Ladislav Hejdánek – Jakub S. Trojan, Zápis o dohodě a spolupráci
| raw | skeny ◆ zápis, česky, vznik: 24. 8. 1965

Machine transcription, not yet edited

====================
ScanImage150.jpg
====================
Zápis o dohodě Podpisy: 16. Mua 1956. 24. prunal 1906 spolupráci ze dne 9. srpna 1956 u Oužlebského rybníka. L.V.Hejdánek a J.S.Trojen se vzájemně zavazují splnit následující body dohody v uvedených termínekh: 1. Každý z podepsaných napíše jednak svpu vlastní (původní) práci, jednak koreferátovou práci, je již thema je shodné s thematem původní práce druhého podepsaného. 2. Thema vlastní práce L.V.Hejdánka a koreferátové práce J.S.Trojana bylo na základě dohody stanoveno takto: "Problém Feuerbachovy anthropologie"; povinné body (jimiž se však práce nemusí vyčerpávat) byly stanoveny čtyři: a) Problém skutečnosti člověka, "nepředmětné podstaty člověka", jeho svébytnosti, té stránky skutečnosti, která nezávisí na předmětech. b) Otázka schopnosti člověka transcendovat, přesahovat svou danost. o) Jak rozumí F.ontické stránce subjektivity a jejího obsahu. d) Co soudí F. o procesu a obsahu sebeuvědomění. 3. Thema vlastní práce J.S.Trojana a koreferátové práce L.V.Hejdánka: "Dějiny a dějinnost ve Feuerbachově pojetí Křesťanství". s povinnými body : a) F-ovo pojetí času. b) F-ovo pojetí události. c) F-ovo pojetí obecného a zvláštního v dějinách. d) F-ovo pojetí proroctví a historických soudů. e) Souvislost abstraktnosti F-ovy anthropologie s jeho neporozuměním dějinné zakotvenosti křestanské víry. 4. Podkladem oběma pracám má být povinně "Podstata křesťanství" ("Das Wesen des Christentume"); nevylučuje se však použití širšího materiálu, uznájí-li to autoři za vhodné či dokonce nezbytné. 5. Termín konceptu vlastních prací, zaslaného k nahlédnutí druhému podepsanému, byl stanoven na 31.prosince 1956. Jeho rozsah byl určen na 12-15 stránek strojem psaných. 6. Termín definitivního znění vlastní práce byl stanoven na 30.června 1957; její rozsah byl určen na 30-50 stron. refunctorie 7. Definitivní znění práce má přihlížet ke konceptu referátové práce, jehož termín byl stanoven na 15. února 1957 a jehož rozsah byl určen na 5-10 stran. 8. Definitivní znění referátové práce musí být odevzdáno partnerovi do 30. září 1957 v rozsahu od 20 do 30 stran. 9. Oba spolupracující se mají navzájem informovat o postupu své práce výměnou dopisů. 10. Oba spolupracující se zavazují předložit návrhy na další spolupráci do 15.února 1957.

====================
ScanImage151.jpg
====================
Splitz! 1) Portat des 15. I findliqué qui 2.) Sefention quid gesän 30.11. . U Fidel 15.15. CV3.